Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-10-22

Ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar

Ändringar har gjorts i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar med anledning av ändringar i EUs förpackningsdirektiv*.

En ny bilaga har lagts till i direktivet med exempel på ”belysande kriterier” för vad som anses utgöra förpackningar. Det handlar om specifika kriterier. Till exempel anges att ”klädhängare som saluförs med ett klädesplagg” anses utgöra förpackningar medan ”klädhängare som saluförs separat” inte anses utgöra förpackningar.

Den svenska förpackningsförordningen har ändrats på det sättet att innehållet i de tre bilagorna till förordningen nu istället ingår i bestämmelser i förordningen. Detta gäller återvinningsmål, kriterier för förpackningar och kriterier för återanvändbarhet och återvinningsbarhet.

Inga egentliga ändringar har gjorts i sak i förordningen. En konkret skillnad är att det nu anges att förordningen inte ska tillämpas på vägcontainrar, järnvägscontainrar, fartygscontainrar eller flygfraktcontainrar. Tidigare var detta undantag avgränsat till att sådana containrar inte utgör transportförpackningar. Detta har dock knappast någon praktisk betydelse utan handlar snarast om ett förtydligande.

Läs mer: Förordningen (2013:757) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar.

*Kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och Rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer