Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-10-22

Ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar

Ändringar har gjorts i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar med anledning av ändringar i EUs förpackningsdirektiv*.

En ny bilaga har lagts till i direktivet med exempel på ”belysande kriterier” för vad som anses utgöra förpackningar. Det handlar om specifika kriterier. Till exempel anges att ”klädhängare som saluförs med ett klädesplagg” anses utgöra förpackningar medan ”klädhängare som saluförs separat” inte anses utgöra förpackningar.

Den svenska förpackningsförordningen har ändrats på det sättet att innehållet i de tre bilagorna till förordningen nu istället ingår i bestämmelser i förordningen. Detta gäller återvinningsmål, kriterier för förpackningar och kriterier för återanvändbarhet och återvinningsbarhet.

Inga egentliga ändringar har gjorts i sak i förordningen. En konkret skillnad är att det nu anges att förordningen inte ska tillämpas på vägcontainrar, järnvägscontainrar, fartygscontainrar eller flygfraktcontainrar. Tidigare var detta undantag avgränsat till att sådana containrar inte utgör transportförpackningar. Detta har dock knappast någon praktisk betydelse utan handlar snarast om ett förtydligande.

Läs mer: Förordningen (2013:757) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar.

*Kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och Rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer