Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-10-22

Avfall Sverige svarar på betänkandet ”Vägar till ett effektivare miljöarbete”

Avfall Sverige har lämnat svar på Miljö- och energidepartementets betänkande ”Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) ”.

Avfall Sverige välkomnar förslagen i betänkandet som kan ha direkt eller indirekt inverkan på den i 15 kap. 8 § miljöbalken reglerade kommunala renhållningsskyldigheten. Bland annat föreslås en ny myndighet med uppgift att bevilja tillstånd enligt kapitlen 9, 11, 13-15 miljöbalken. Myndigheten ska bedriva tillsyn inom dessa områden samt svara för tillsynsväg-ledning till kommunerna.  

Avfall Sverige anser också att flera andra  förslag i utredningen kan bidra till att förbättra utfallet av det som idag ryms inom Naturvårdsverkets uppdrag vad det gäller avfallsfrågor. Den omorganisation som gjorts inom verket och som har inneburit att frågorna delats upp på olika avdelningar, istället för att som tidigare funnits i en samlad grupp för avfall, har enligt vår mening inte gagnat frågorna.

Den stora mängden regeringsuppdrag har också bidragit till att flytta fokus och resurser från det nödvändiga vägledningsarbetet till övergripande policyarbete. Det finns också en tendens att enskilda personers synpunkter från olika aktörer på ett oproportionerligt sätt vägs in när Naturvårdsverket utmejslar sina policyståndpunkter. Naturvårdsverket borde i stället i mycket högre utsträckning presentera sin ståndpunkt i olika frågor innan synpunkter inhämtas från olika aktörer. Avfall Sverige anser att Naturvårdsverket tydligare måste agera utifrån sin myndighetsroll och som myndighet med övergripande ansvar för avfallsfrågor. Renodling och förtydligande av Naturvårdsverkets uppdrag och roller hade varit av godo.

Remissvaret kan laddas ner från denna sidan<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer