Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-09-24

Biogasproduktionen ökar

Biogasproduktionen i Sverige ökade förra året med 6 procent jämfört med 2012. Det visar Energimyndighetens nya rapport ”Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013”. Årets rapport lyfter fram produktionen av rötrest redan i titeln, vilket Avfall Sverige länge har efterlyst.

Biogasproduktionen ökade med 64 procent i gårdsanläggningar, 14 procent i samrötningsanläggningar och 2 procent i avloppsreningsverk. Produktionen minskade samtidigt i industrianläggningarna och i deponierna. Avloppsreningsverken och samrötningsanläggningarna* stod tillsammans för tre fjärdedelar av biogasproduktionen. 

Den totala produktionen av biogas uppgick år 2013 till 1 686 GWh, en ökning med 97 GWh jämfört med 2012. Vid samrötningsanläggningarna producerades totalt 580 GWh, där 512 GWh gick till uppgradering, 24 GWh till värmeproduktion och 32 GWh facklades. Ingen elproduktion förekom under 2013.

– Det är glädjande att biogasproduktionen från samrötningsanläggningarna till så hög andel – nästan 90 procent – går till uppgradering, säger Angelika Blom, Avfall Sveriges expert på biologisk återvinning.

De huvudsakliga substraten för biogasproduktion vid samrötningsanläggningarna var olika typer av avfall som källsorterat matavfall, gödsel och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Energigrödor utgjorde en mycket liten del.

Förutom biogas har samrötningsanläggningar och gårdsbiogasanläggningar tillsammans producerat knappt 1 360 000 ton biogödsel varav minst 99 procent användes som gödningsmedel på åkermark. 

– Att i stort sett all biogödsel används som det är avsett visar att kretsloppet fungerar. Det knyter ihop stad och land. Användning av biogödsel som gödselmedel är också en central förutsättning för säkrad biogasproduktion, säger Angelika Blom.

Statistikrapporten har producerats av Energigas Sverige i nära samarbete med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten. Samtliga organisationer har medverkat i insamlingen av data. 

* Samrötningsanläggningar är biogasproducerande anläggningar som rötar olika typer av insamlat organiskt material som till exempel källsorterat matavfall, slakteriavfall, gödsel och energigrödor tillsammans. Samrötningsanläggningar tar inte emot avloppsslam.

Läs mer om rapporten på Energimyndighetens webbplats<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer