Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2016-05-11

Buller inget skäl begränsa tömningen vid återvinningsstation

Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun meddelade i ett beslut till FTI vissa tidpunkter för tömning vid en återvinningstation. Såväl FTI som en privatperson överklagade detta beslut. FTI angav i överklagande att begränsningar i tömningstider klockan 22 och 07 kunde accepteras under förutsättning att tömning fick ske 7-19 vardagar och 10-16 lördag, söndag och helgdag samt att villkoret städning skulle ske två gånger om dagen.

Privatpersonen yrkade i länsstyrelsen att ett tidigare förslag till beslut från länsstyrelsen skulle genomföras och i andra hand att återvinningsstationen snarast skulle stängas och hållas stängd till dess att den uppfyller de villkor som finns i miljöförvaltningens beslut, samt att överträdelser av beslutet efter öppning skulle förenas med kännbara viten.

Målet hamnade sedermera i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) för prövning. I mark- och miljödomstolen hade privatpersonen kompletterat sina yrkanden med att i sista hand möjligheten att lämna glasavfall skulle avlägsnas från återvinningsstationen och att överträdelser skulle förenas med vite.

MÖD gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen och konstaterade att nedskräpning, ”fiskning”, lek, buller från bildörrar samt förekomst av råttor vid återvinningsstationen inte utgör sådana olägenheter för människors hälsa som föranleder någon tillsynsåtgärd.

När det gäller buller gör MÖD samma bedömning som Mark- och miljödomstolen och konstaterar att störningen i samband med tömning är kortvarig och av sådan karaktär som får tålas. Att förbjuda verksamheten eller lokalisera den på annan plats är därför inte rimliga åtgärder för att begränsa bullerstörningen. MÖD konstaterar att den av mark- och miljödomstolen föreskrivna regleringen av verksamheten med angivande av begränsningsvärden i form av högsta tillåtna maxbullernivåer är svår att tillämpa för verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och allmänhet. Istället finns det, som nämnden och länsstyrelsen bedömt, skäl att i detta fall begränsa den bullrande verksamheten genom att föreskriva tidsintervall när tömning får ske.

Läs mer i Mark- och miljööverdomstolens dom från den 3 maj i mål nr M 6229-15. <- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer