Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-02-28

Dom om uttag av grundavgift

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen berörs frågan om uttag av grundavgift vid befrielse från sophämtning.

I det aktuella fallet hade fastighetsägaren ansökt om befrielse från grundavgift med hänvisning till att fastigheten var obeboelig. Mora Orsa miljönämnd avslog begäran om befrielse med hänvisning till att även om man beviljas uppehåll i hämtning av hushållsavfall har man en skyldighet att betala en årlig grundavgift. Grundavgiften ska täcka del av kostnader för driften av återvinningscentral, hantering av farligt avfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, information, administration och kundservice.

Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som biföll överklagandet. Länsstyrelsen menade att fastighetsägaren hade visat att det inte uppkommer något avfall och att hon inte tar i anspråk eller har några behov av sådana tjänster som grundavgiften ska täcka.

Nämnden överklagade till mark- och miljööverdomstolen, som avslog nämndens överklagande, och därefter till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) som efter prövning gör en annan bedömning.

Nämnden förde i MMÖD fram att vid kommunens besök på fastigheten framgick det att någon klipper gräs på där och att hushållsavfall därför uppstår. Huset föreföll vid besöket inte heller obeboeligt och eventuella renoveringar kommer att ge upphov till hushållsavfall. Fastighetsägaren har inte visat att hon vid den fortsatta förvaltningen av fastigheten inte behöver de tjänster som finns på återvinningscentralen.

När en kommun tillhandahåller en tjänst inom ramen för sina skyldigheter att svara för renhållningen måste den enskilde visa att tjänsten inte tas i anspråk och att det saknas behov av tjänsten. I annat fall kan den enskilde inte undgå avgiftsuttag.

MMÖD konstaterar att fastighetsägaren inte har visat att hon saknar behov av den renhållningstjänst som finansieras av grundavgiften. Kommunen har därför haft rätt att ta ut grundavgift för avfallshantering av fastighetsägaren.

Avfall Sverige konstaterar att MMÖD har tagit fasta på det som kommunen har anfört angående att eventuella renoveringar av fastigheten kan komma att ge upphov till hushållsavfall som fastighetsägaren inte kan hantera utan använda de tjänster som erbjuds på återvinningscentralen. Det knyter an till resonemanget om objektivt betraktelsesätt, som följer av tidigare rättspraxis i de så kallade Bräcke-domarna (MÖD 2003:115 och 117).

Sammanfattningsvis konstaterar Avfall Sverige att rättsläget inte har förändrats av domen utan att domen innebär att MMÖD ansluter till sina tidigare avgöranden när det gäller förutsättningarna för uttag av grundavgifter vid befrielse från sophämtning.

(Mål nr M 8448-13)<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer