Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-05-27

EU-beslut om ändringar i förordningen om gränsöverskridande avfallstransporter

Den 6 maj antog Ministerrådet ändringar i förordningen 1013/2006 om gränsöverskridande avfallstransporter. Ändringarna är nu slutligt godkända och kommer att publiceras inom kort. Ändringarna träder i kraft två år efter publiceringen och den reviderade förordningen gäller från den 1 januari 2016.

De viktigaste ändringarna innebär att:

  • Information och dokument ska kunna tillhandahållas elektroniskt.
  • I januari 2017 ska medlemsstaterna upprätta tillsynsplaner baserade på en riskbedömning som täcker in specifika avfallsströmmar och källor för illegal export. Dessa planer ska ses över och uppdateras åtminstone vart tredje år.
  • Myndigheter som är involverade i tillsynen ska kunna kräva bevis på avlämning och destination av substanser eller objekt i fråga och bevis för att detta inte är avfall. Om sådana bevis saknas ska myndigheterna betrakta försändelsen som illegal.
  • Kommissionen ska upprätta en jämförelsetabell mellan tullkoder och avfallskoder i bilagan till förordningen.
  • Den reviderade förordningen uppmanar medlemsstaterna att samarbeta, utbyta relevant information om avfallstransporter, avfallsflöden, utförare och anläggningar och utbyta erfarenhet och kunskap om verkställighetsåtgärder.
  • Medlemsstaterna ska publicera information om tillsynsplaner på en årlig basis.
  • Kommissionen ska revidera förordningen år 2020.

I remissvar till föreslagna ändringar i december 2013 uttalade Avfall Sverige att vi stod bakom Kommissionens förslag till ändringar i stort, men att vi inte står bakom att tillsynsplaner ska offentliggöras. Ett förslag som nu alltså har blivit verklighet.

Ministerrådets beslut om reviderad förordning finns tillgängligt här på engelska<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer