Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2017-12-06

Flertalet aktörer avvisar skatt på förbränning – men intresset kvar inom delar av politiken

Det var samstämmighet i alla led under Avfall Sveriges temadag den 4 december om utredningens slutbetänkande ”Brännheta skatter”. 

Regeringens tillsatta utredare, Petter Classon och hans kansli lämnade sitt slutbetänkande den 1 november i år. Avfall Sverige har tidigare rapporterat om innehållet, läs mer här.

Avfall Sveriges temadag, med rubriken ”En skatt på förbränning av avfall – Vad skulle det betyda?” var välbesökt. Utredningens huvudsekreterare Anna Wallentin från Finansdepartementet presenterade slutbetänkandet och Jenny Sahlin, Profu, redogjorde för den konsekvensanalys på lagförslag om skatt på förbränning av avfall, som utredningen beställt.

Moderator för dagen var Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige. Efter inledande delar fortsatte dagen med föredrag som svarade på hur en skatt på förbränning av avfall skulle påverka biologisk återvinning, utsortering till materialåtervinning, avfallstaxor och nysatsning på förbättrade insamlingssystem. Det var samstämmighet ifrån alla föredragshållare om att en skatt på förbränning av avfall skulle bli ett ineffektivt styrmedel för att uppnå mer materialåtervinning och biologisk återvinning. En skatt skulle till och med kunna verka mot sitt eget syfte.

Sverige och Danmark är de enda länderna inom EU som valt att tolka in avfallsförbränning i utsläppshandeln (EU-ETS). En trolig utgång i nästa handelsperiod är ökade kostnader till nivåer högre än den skatt som utredningen föreslår. Har vi därmed redan en skatt, undrade flera i publiken i den efterföljande politikerdebatten.

Vid politikerdebatten på temadagen om skatt på förbränning blev det tydligt att alla partier var för styrmedel som faktiskt styr åt det ämnade syftet. 

Vid debatten blev det tydligt att alla partier var för styrmedel som faktiskt styr åt det ämnade syftet. Mp och S talade mycket för att ett signalvärde kan vara positivt medan M istället menade att alla styrmedel som införs ska uppfylla syftet med själva styrmedlet. Alla partierna var på kort sikt för export av behandlingstjänst – i dagligt tal kallat import av avfall till förbränning – men det fanns en enighet om att det är en företeelse som ska bort på lång sikt.

Avfall Sverige gör bedömningen att skatten blir i stort sett verkningslös.  Kommunerna vill öka andelen avfall som går till materialåtervinning, men en skatt riskerar att få motsatt effekt. Ett skäl är att kommunerna inte har rådighet över insamling av förpackningar och returpapper. Det är producenternas uppgift och de träffas inte av skatten.

Förslaget från utredningen bereds nu i regeringskansliet och därefter kommer det att gå på remiss.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-12-12 Årlig uppräkning av avfallsskatten

Riksdagen har beslutat om årlig uppräkning av avfallsskatten från 2019 och efterföljande kalenderår.


2017-12-08 Avfall Sveriges hemsida görs om – lansering vid årsskiftet

Nytt utseende, ny struktur och en betydligt bättre sökfunktion. Det är några av de nyheter som kommer att möta besökarna på avfallsverige.se i början av nästa år. Just nu pågår arbetet med att göra om Avfall Sveriges webbplats i grunden.


2017-12-07 Ny rapport från Avfall Sverige om tillämpning av lagen om deponiskatt

Hur avfallsskatt tas ut och hur lagen om skatt på avfall tillämpas är någonting som alla Avfall Sveriges kommunmedlemmar och kommunala bolag kommer i kontakt med. Det finns också behov av vägledning till Avfall Sveriges associerade medlemmar när de som konsulter biträder kommuner och kommunala bolag i frågor som rör lagen om skatt på avfall. Avfall Sverige har därför tagit fram en ny rapport med kommentarer om lagen.


2017-12-07 Naturvårdsverket ger ut vägledning utan remiss till berörda aktörer

Naturvårdsverket har gett ut en kompletterande vägledning till definitionen av hushållsavfall vad det gäller spillfett och fett från fettavskiljare, utan att remittera till berörda aktörer.


2017-12-04 Bidrag från Klimatklivet

290 lokala klimatinvesteringar har beviljats sammanlagt 600 miljoner kronor från Klimatklivet. En stor del av pengarna går till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion. Tillsammans beräknas dessa minska utsläppen med över en miljon ton.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer