Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-06-24

Fortsatt oklart om ansvaret

Miljöminister Lena Ek har presenterat resultatet från den arbetsgrupp som jobbat med Avfallsutredningen. Producentansvaret för förpackningar och returpapper skärps, samtidigt som ansvaret för själva insamlingen inte får någon långsiktig lösning.

I förslaget ligger producentansvaret fast, samtidigt som återvinningsmålen skärps. Regeringen hoppas att detta kommer att leda till mer samarbete med kommunerna och leda till mer fastighetsnära insamling. 

– Avfall Sverige välkomnar regeringens ambition att öka återvinningen och förbättra insamlingssystemet. Samtidigt måste jag beklaga att regeringen inte kommit fram med en långsiktig lösning för ett samordnat ansvar för all insamling av allt hushållsavfall säger Weine Wiqvist. Det var ju faktiskt det som var huvudmålet när regeringen sparkade igång avfallsutredningen för ganska exakt tre år sedan.

Huvuddragen i det Lena Ek presenterade var att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper altjämnt ska ligga kvar hos producenterna, återvinningsmålen ska höjas och att producenterna ska ingå i ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Vidare föreslås att insamlingssystemen ska ställa krav som förenklar för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och returpapper. Utöver detta ska tillsynen och uppföljningen av insamlingssystemet blir bättre och enklare och ligga på Naturvårdsverket.

I praktiken skulle förslaget, så som det presenterades, innebära att rådande ordning legaliseras och att det fortsatt är möjligt för kommuner att skapa egna insamlingssystem. Återvinningen ska ske via tillståndspliktiga system och det material som samlas in ska sedan tillbaka till producenterna. 

Lena Ek var tydlig med att ”polluters pays principle” ska gälla, alltså att producenterna ska stå för hela kostnaden för det avfalls om uppstår. Dessa kostnader övervältras sedan på konsumenterna. Hur insamlingen ska hanteras i praktiken får lösas lokalt.  Sverige är stort och det kan finnas många lokala lösningar. 

– Det som presenteras idag innebär att kommunerna fortsatt kan utveckla egna insamlingssystem, men det är fortfarande oklart hur det ska gå till, säger Weine Wiqvist. Den bärande tanken tycks vara att skärpta krav på återvinning och insamling ska få producenterna att vilja samverka med kommunerna och på så sätt skapa en bra insamling för medborgarnas bästa.

Förordningarna är ännu inte skrivna, utan ska skrivas under sommaren. Regeringen planerar sedan att fatta beslut om detta under augusti i år och planeras träda i kraft 1 januari 2017. Eventuellt återkommer regeringen redan i höst med förslag i frågor som lyftes fram i Avfallsutredningen (SOU 2012:56).

Bakgrund

Producentansvaret på förpackningar och returpapper har fått utstå hård kritik sedan införandet 1994. Att ha två huvudmän som ansvarar för insamlingen är irrationellt ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Under många år arbetade Avfall Sverige för att få till stånd en översyn av systemet. Våren 2011 tillsatte också nuvarande regering en utredning. Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist var med i utredningens expertgrupp. Resultatet av utredarens arbete, betänkandet ”Mot det hållbara samhället – en resurseffektiv avfallshantering”, lämnades in hösten 2012. 

Utredningens huvudförslag gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper till kommunerna, medan själva återvinningen fortsatt sköts av producenterna. Förslaget gjorde ansvarsfördelningen som blir mer logisk och lättare att förstå. Förslaget skulle leda till mer rationella insamlingssystem och ökad återvinning. Både allmänhet och miljö var vinnarna i förslaget.

Utredningen gick på remiss och svaren visade på oenighet bland olika aktörer, mest om ekonomi men också en del rättsliga frågor. Det är sannolikt av denna anledning regeringen dröjde. Regeringen flaggade dock för att de ville hitta en långsiktigt stabil lösning - vilket alla säkert håller med om vore önskvärt.

I januari 2014 tillsatte Miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp inom regeringskansliet, som skulle ta fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Arbetsgruppen skulle, i dialog med olika aktörer, ta fram ett nytt förslag till sommaren 2014. Detta förslag har nu presenterats vid ett möte på miljödepartementet den 24 juni. 

Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Läs Avfall Sveriges remissvar på Avfallsutredningen.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer