Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2011-12-22

Modernisering av EUs upphandlingsregler

EU-kommissionen meddelade den 20 december att en översyn kommer att göras av direktiven om offentlig upphandling. Översynen ingår i ett övergripande program som ska leda till en modernisering av den offentliga upphandlingen inom EU. Programmet innehåller också ett direktiv om koncessioner, som hittills endast delvis har reglerats på EU-nivå.

Den föreslagna översynen ska modernisera de nuvarande instrumenten och verktygen i grunden och har följande mål:

  1. Förenkla regler och förfaranden och göra dem mer flexibla.
  2. Öka små och medelstora företags möjligheter att delta i offentlig upphandling
  3. Göra offentlig upphandling mer kvalitetsinriktad
  4. Förbättring av garantier för att motverka intressekonflikter, favoritism och korruption samt att medlemsstaterna ska utse en nationell myndighet för övervakning, genomförande och kontroll av offentlig upphandling för att garantera bättre tillämpning av reglerna.

Förslaget till direktiv om koncessioner rör partnerskapsavtal mellan en i allmänhet offentlig enhet och oftast ett privat företag där företaget tar på sig verksamhetsrisken för underhåll och utbyggnad av infrastruktur eller för tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som energi, hälsa, distribution och rening av vatten, avfallshantering etc.

Kommissionens förslag översänds till ministerrådet och Parlamentet,  antagande väntas ske före utgången av år 2012.

Läs mer
Kommissionens förslag, KOM(2011)896 tillgängligt på engelska i Prelex
Källa<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer