Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-01-15

Naturvårdsverket ska utreda behov av styrmedel för att nå etappmål om byggavfall

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att utreda behov av styrmedel för att nå etappmålet om att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Möjliga styrmedel ska konsekvensutredas och därefter ska Naturvårdsverket föreslå vilka som kan vara lämpliga att genomföra. Uppdraget ska utföras i samråd med Kemikalieinspektionen, Boverket och Trafikverket. Det ska redovisas till Miljödepartementet senast 1 mars 2015.

Naturvårdsverket och Konsumentverket har fått regeringens uppdrag att redovisa vilka åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden som kan utgöra underlag till ett fortsatt strategiskt arbete om hållbar konsumtion. Uppdraget ska redovisas senast 15 september 2014.

Jordbruksverket ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att utveckla och administrera ett stöd för att främja produktion av förnybar energi under 2014–2023. Jordbruksverket ska förtydliga sin information och ge vägledning i fråga om möjligheterna att använda animaliska biprodukter för växtnäringsändamål och biogasproduktion. Jordbruksverket ska också se över vilka möjligheter som finns att tillämpa undantaget från reglerna om animaliska biprodukter utan att öka risken för smittspridning. Uppdraget ska utföras i samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt och slutföras genom publicering av vägledningen senast 30 september 2014.

Arbetsmiljöverket ska senast den 1 oktober 2014 lämna en redovisning med en analys av arbetsmiljöansvaret för andra än arbetsgivaren i entreprenad- och inhyrningssituationer inklusive det så kallade byggherreansvaret.

Samtliga uppdrag finns beskrivna i myndigheternas regleringsbrev för 2014.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer