Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-08-21

Ny dom om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall

I en dom upphäver Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en kommuns beslut om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall med hänvisning till att den tjänsteman som har meddelat beslutet inte har ansetts behörig att meddela denna typ av beslut.

Av anvisningsbeslutet framgår att beslutet har meddelats av kommunstyrelsen. Domstolen konstaterar att kommunstyrelsen är en nämnd och att nämnd får uppdra åt bland annat utskott eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (6 kap. 33 § kommunallagen). Ärenden som rör myndighetsutövning och som är av större vikt får dock inte delegeras (6 kap. 34 § kommunallagen). Domstolen uttalar att anvisning av plats är ett sådant ärende som i sig är möjligt att delegera beslutanderätten om eftersom det inte är fråga om ett ärende av principiell beskaffenhet.

I målet var det frågan om anvisning av plats inom en fastighet, men delegationen avsåg endast anvisning utanför fastighetsgränsen. Domstolen uttalar att delegationen ska tolkas restriktivt, vilket följer av allmänna rättsprinciper som att det är fråga om myndighetsutövning mot enskild. 

Avfall Sverige konstaterar att domen visar på vikten av att fastställa en korrekt delegationsordning för ärenden om beslut av anvisning av plats. (Se vidare Avfall Sveriges guide nr. 7 "Anvisning av plats för hushållsavfall").

Läs mer: Mark- och miljööverdomstolens vid Nacka tingsrätt dom i mål nr 152-15 från den 19 augusti 2015.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer