Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2017-12-07

Ny rapport från Avfall Sverige om tillämpning av lagen om deponiskatt

Hur avfallsskatt tas ut och hur lagen om skatt på avfall tillämpas är någonting som alla Avfall Sveriges kommunmedlemmar och kommunala bolag kommer i kontakt med i verkställandet av den kommunala renhållningsskyldigheten. Det finns också behov av vägledning till Avfall Sveriges associerade medlemmar när de som konsulter biträder kommuner och kommunala bolag i frågor som rör lagen om skatt på avfall. Avfall Sverige har därför tagit fram en ny rapport med kommentarer om lagen.

Frågor angående lagen om skatt på avfall är frekvent återkommande inom ramen för Avfall Sveriges medlemsrådgivning. Det finns därför ett behov av ett generellt vägledningsstöd när det gäller tillämpningen.

Avfallsskattelagen är avsedd att harmoniera med de avfallsrättsliga reglerna i miljöbalken och tillhörande lagstiftning. Men skattefrågorna hanteras av Skatteverket och, vid tvist, av förvaltningsdomstolarna och inte av miljöprövningsdelegation eller mark- och miljödomstol som hanterar de miljörättsliga prövningarna av avfallsanläggningar. Därmed är det inte ovanligt att förståelsen för de miljörättsliga aspekterna – till exempel vad som är mellantäckning – är förhållandevis dålig i rättstillämpningen. Detta problem förstärks av den teknikutveckling som avfallsbehandlingsindustrin har genomgått sedan lagen infördes. Förarbetena saknar tydlig redovisning av de återvinningstekniker som numera utgör vanliga metoder för till exempel framställning av fast lagringsbart bränsle. Det leder inte sällan till tvister mellan verksamhetsutövarna och Skatteverket om bland annat skatteundantagens tillämplighet.

Logga in och ladda ner rapporten<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-12-12 Årlig uppräkning av avfallsskatten

Riksdagen har beslutat om årlig uppräkning av avfallsskatten från 2019 och efterföljande kalenderår.


2017-12-08 Avfall Sveriges hemsida görs om – lansering vid årsskiftet

Nytt utseende, ny struktur och en betydligt bättre sökfunktion. Det är några av de nyheter som kommer att möta besökarna på avfallsverige.se i början av nästa år. Just nu pågår arbetet med att göra om Avfall Sveriges webbplats i grunden.


2017-12-07 Naturvårdsverket ger ut vägledning utan remiss till berörda aktörer

Naturvårdsverket har gett ut en kompletterande vägledning till definitionen av hushållsavfall vad det gäller spillfett och fett från fettavskiljare, utan att remittera till berörda aktörer.


2017-12-04 Bidrag från Klimatklivet

290 lokala klimatinvesteringar har beviljats sammanlagt 600 miljoner kronor från Klimatklivet. En stor del av pengarna går till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion. Tillsammans beräknas dessa minska utsläppen med över en miljon ton.


2017-11-27 "Svensk biogas får eldas upp till ingen nytta"

Sveriges Radio har uppmärksammat problemen för den svenska biogasen. I ett inslag intervjuas Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist och han kommenterar branschens stora oro: "Den yttersta konsekvensen blir att man helt enkelt inte kan använda den svenska biogasen på ett bra sätt. Den får eldas upp till ingen nytta."


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer