Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2010-09-06

Nya avfallsregler och behandling av matavfall några av de aktuella frågorna på årets höstmöte

Avfall Sveriges höstmöten har de senaste åren kommit att bli ett forum för de allra mest aktuella frågorna inom avfallsbranschen, och så blir det även i år.

Höstmötet hålls i år på Infra City i Upplands Väsby den 16-17 november. Det blir ett internat i megaformat när flera hundra deltagare ska bo och konferera på samma ställe under två intensiva dagar.

En hel dag ägnas åt behandling av matavfall och vi blickar under denna dag både bakåt och framåt. Målet för 2010 har varit att 35 procent av matavfallet ska samlas in för biologisk återvinning. Hur långt har vi kommit och vad händer nu? Vi synar dagens och framtidens insamlingssystem och de möjligheter som fortfarande finns för effektivisering av den biologiska processen för ett ökat utbyte av biogas. Vi följer också den resa som certifieringssystemet för kompost och biogödsel har gjort under 10 år för att uppnå den acceptans som de certifierade produkterna har idag. Men certifieringssystemet står inför fortsatt arbete och nya utmaningar. Bland föreläsarna märks representanter för Naturvårdsverket, Energimyndigheten, handeln, kommuner och Avfall Sveriges rådgivare.

En ny scenarie- och visionsprocess med sikte på 2020 påbörjades under årsmötet, och den fortsätter även under höstmötet. Arbetet leds av Avfall Sveriges utvecklingskommitté.

Sverige får nya avfallsregler i år, när ramdirektivet ska införlivas i svensk lag. Hur dessa regler är utformade och vilka konsekvenserna blir vet vi ännu inte eftersom propositionen är försenad. Men om de nya  reglerna är klara i mitten av november kommer de att presenteras av Miljödepartementet på höstmötet.

Direkt till anmälningsformuläret<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-04-27 Nya regler om kommunala avfallsplaner

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfalls­planer om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens samman-ställning. Föreskrifterna börjar gälla från och med den 1 maj 2017. Avfall Sveriges handbok i kommunal avfallsplanering Rapport U2012:09 kommer att uppdateras utifrån de reviderade föreskrifterna.


2017-04-26 Sysav överklagar kammarrättens dom

Kammarrätten i Stockholm anser inte att de 13 kommuner som är delägare i Sysav AB får direktupphandla avfallshanteringstjänster av bolaget med stöd av de så kallade Teckal-kriterierna (in house-undantaget. Ägarkommunerna till Sysav överklagade den 13 april 2017 kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Avfall Sveriges guider om LOU och koncessioner har uppdaterats med information om tillsynsärendet avseende Sysav.


2017-04-25 Hemköp första svenska kedja som testar pant på plastpåsar

Från och med den 31 maj måste handlare enligt en ny förordning varna konsumenter för plastpåsens miljöpåverkan men Hemköp går ett steg längre och testar pant på plastpåsarna.


2017-04-24 Nya sopor.nu – bättre stöd till hushållen att källsortera

Nu fins en ny nationell sorteringsguide, med svar på hur chipspåsen eller CD-fodralet egentligen ska sorteras, på den nationella avfallsportalen sopor.nu


2017-04-23 Så jobbar kommunerna för att stoppa stölder från återvinningscentralerna

Kommunernas återvinningscentraler tar emot 26 miljoner besök varje år. Återvinningscentralerna ger en bra lokal service och bidrar till att mer avfall kan återvinnas och återanvändas. Dessvärre är en del av det avfall som lämnas stöldbegärligt och personalen utsätts inte sällan för hot från personer som vill komma åt det. Inbrott utanför öppettid är inte ovanligt och skapar en känsla av otrygghet för personalen. Detta visar en ny rapport från Avfall Sverige.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer