Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-04-11

Nya direktiv om koncessioner och offentlig upphandling publicerade

Den 28 mars publicerades de nya EU-reglerna om offentlig upphandling och koncessioner i Europeiska unionens officiella tidning. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 17 april 2014. Medlemsstaterna har då 24 månader på sig att genomföra bestämmelserna i nationell lagstiftning.

Föredragande ledamoten Marc Tarabella från Belgien tackade Municipal Waste
Europes generalsekreterare Vanya Veras för stödet i översynen av direktivet om offentlig upphandling och betonar den viktiga roll som Municipal Waste Europe haft i processen.

Direktivet antogs i Europaparlamentet den 15 januari och undertecknades av rådet. Några av punkterna i det nya direktivet är:

  • att öka effektiviteten i offentliga investeringar,
  • respekt för arbete och miljölagstiftning,
  • fastställande av offentligt-offentligt samarbete och upprättande av principen om frihet för offentliga myndigheter,
  • förenklat tillträde till offentlig upphandling för små och medelstora företag,
  • reglering av underleverantörer.

Den offentliga upphandlingen inom EU står för över 2,4 miljarder euro, 19,7 procent av EU:s BNP.

Avfall Sverige planerar att ge ut en guide om de nya upphandlingsreglerna.

Direktiven finns i EU:s officiella tidning<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer