Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-02-23

Undantag om Teckal-kriterierna är uppfyllda

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det införs ett så kallat in house-undantag från kravet på upphandling i lagen om offentlig upphandling, LOU, vilket skulle underlätta för exempelvis kommuner att anlita egna bolag. Undantaget omfattar även exempelvis kommunalförbund och gemensamma nämnder. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de så kallade Teckal-kriterierna, är uppfyllda.

Lagrådsremissen är en följd av utredningen ”Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor (OFUKI)”, som lämnades till regeringen i somras. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen den 19 mars.

Villkoren för att kunna tillämpa undantagen är dels att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den kontroll som kommunen utövar över sin egen förvaltning, dels att huvuddelen av verksamheten bedrivs tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Om dessa villkor är uppfyllda anses relationen mellan parterna som intern, och upphandling enligt LOU behöver inte ske.

I lagrådsremissen föreslås även nya bestämmelser som bland annat innebär att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga ska anges i bolagsordningen för helägda aktiebolag.

Nämnder i kommuner, landsting och kommunalförbund föreslås få möjlighet att delegera beslutanderätten i en upphandling till anställda i så kallade inköpscentraler, som anlitats för att medverka vid en upphandling i egenskap av ombud.

I remissvaren till OFUKI-utredningen tillstyrkte Avfall Sverige att nuvarande temporära undantagsregler i lagen om offentlig upphandling permanentas. Avfall Sverige välkomnar den utformning av undantagsreglerna som föreslås i lagrådsremissen, som när det gäller det så kallade verksamhetskriteriet innebär att en juridisk person eller gemensam nämnd ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Denna utformning möjliggör följsamhet av den rättspraxis som löpande utvecklas av EU-domstolen.

Lagändringen om in house-undantaget föreslås träda i kraft 2 januari 2013, övriga ändringar den 1 januari 2013.

Läs mer och ladda ner lagrådsremissen<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer