Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-08-28

Regeringen kunde valt en bättre lösning

– Avfall Sverige beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper.

Det säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, med anledning av regeringens beslut om nya förpackningsförordningar.

Miljöminister Lena Ek har nu presenterat regeringens beslut om förpackningar och returpapper, elavfall samt textilier. Som Avfall Sverige kunde informera om i slutet av juni så kommer producentansvaret att bli kvar i sin nuvarande form. Ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper ligger kvar hos producenterna och de ska ingå i ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Insamlingssystemen ska vara utformade så att de förenklar för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och returpapper. Tillsynen och uppföljningen av insamlingssystemet ska bli bättre och enklare och ligga på Naturvårdsverket.

– Genom att tillsätta Avfallsutredningen för tre år sedan, gjorde regeringen en ansats att komma tillrätta med de problem Sverige brottas med när det gäller avfall och återvinning, fortsätter Weine Wiqvist. Det var ett nödvändigt initiativ. Vi beklagar dock att regeringen nu valt att lappa och laga på ett i grunden felkonstruerat system, som ett tudelat insamlingsansvar ändå innebär. 

– Regeringens egen utredare föreslog en tydlig rollfördelning, där kommunerna skulle sköta insamlingen av förpackningar och returpapper, medan producenterna skulle hanterar återvinningen. Det var ett klokt förslag, särskilt från medborgarnas perspektiv. Det hade inneburit ökad bekvämlighet, färre transporter och bättre utsortering, där både medborgarna och miljön varit vinnare. 

– Regeringen borde tagit intryck av de bästa lösningarna i vår omvärld och då kommit till slutsatsen att det behövs en ny rollfördelning, säger Weine Wiqvist avslutningsvis.

Regeringen har också beslutat höja materialåtervinningsmålen i två steg. Den första höjningen sker 2017 genom ändrade beräkningsunderlag. Återvinningen ska beräknas på den mängd förpackningar och returpapper som sätts på marknaden, inte på den insamlade mängden som utgör beräkningsgrunden i dag. Den andra höjningen sker 2020 genom en höjning av målnivåerna.

De beslut som rör elavfall innebär att mer elutrustning kommer att omfattas av producentansvar och att återvinningsmålen höjs. Dessutom får större butiker skyldighet att ta emot smått elavfall. Alla som säljer eller skänker ny elutrustning till konsumenter får en skyldighet att i samband med försäljningen ta emot motsvarande mängd elavfall. Tillståndsplikt införs för att samla in elavfall från konsumenter.

Regeringen har också gett Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla förslag om hantering av textilier. Naturvårdsverket ska ge förslag på åtgärder som ökar materialåtervinningen och återanvändningen samt bidrar till giftfria kretslopp. Naturvårdsverket ska också utforma och beskriva förslag på hur ansvarsfördelningen mellan kommuner, producenter och andra aktörer ska se ut för hanteringen av textilier. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2015.

När vi har tagit del av och kunnat analysera de konkreta förordningstexterna kommer vi att publicera mer uttömmande information om regeringens beslut och vad de innebär.

Läs mer om de nya förordningarna på regeringens webbplats

Mer om avfall i Dagens Eko

Ekot frågar ut Miljöminister Lena Ek 

Rödgrön valvinst kan påverka din avfallshantering

Mängden sopor ökar: "Ett stort problem"<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer