Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-10-16

Regeringen vill höja deponiskatten

Så sent som förra måndagen skickade regeringen ut ett förslag om höjning av skatten på avfall från 435 kronor per ton till 500 kronor per ton med ikraftträdande den 1 januari 2015. Förslaget finns med i en promemoria om ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015”.

Avfall Sverige har lämnat remissvar till de föreslagna ändringarna. Remissvaret finns för nedladdning på vår hemsida

Avfall Sverige förstår regeringens avsikt med att föreslå en höjning av avfallsskatten och vad som anförs angående upprätthållande av miljöstyrning och att nivån på skatten därför bör anpassas efter förändringarna i den allmänna prisutvecklingen. Avfall Sverige ifrågasätter dock ikraftträdandet av en skattehöjning den 1 januari 2015. Många kommuner har redan beslutat om sina avfallstaxor för nästa år och det finns inte någon möjlighet för kommunerna att hinna revidera sina avfallstaxor till årsskiftet med hänvisning till de krav på samråd och utställning som krävs för denna typ av beslut. 

Mot denna bakgrund föreslår Avfall Sverige att ikraftträdandet framflyttas till åtminstone den 1 juli 2016. Liknande tidsförskjutningar har skett tidigare i samband med sena beslut om höjning av avfallsskatten. 

Dessutom anser Avfall Sverige att förslaget om en höjning av skatten på avfall med ett så snabbt ikraftträdande som den 1 januari 2015 innebär att förslaget inte är i linje med den av riksdagen godkända och sedan år 1993 tillämpade finansieringsprincipen. Dess innebörd är att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. Konsekvensen av ett ikraftträdande av en höjd skatt från den 1 januari 2015 skulle bli att kommunerna kan tvingas prioritera om verksamhet för att täcka upp för de ökade skattekostnaderna tills beslut om reviderade avfallstaxor kan fattas.  

Mängden avfall som deponeras har minskat rejält. År 2013 stod deponering för 0,7 procent av avfallsbehandlingen av hushållsavfall. Det hushållsavfall som deponeras i dagsläget är det avfall som inte kan förberedas för återanvändning eller återvinnas. Utöver detta deponerar kommuner och kommunala bolag cirka 1,4 miljoner ton annat avfall än hushållsavfall (industriavfall), framför allt jord från marksanering. För denna typ av avfall medges dock möjlighet till avdrag i lagen (1999:673) om skatt på avfall. 

Avfall Sverige konstaterar också att Norge, enligt ett förslag till beslut om statsbudget, kommer att besluta om ett avskaffande av den norska deponiavgiften. Enligt uppgift är orsaken till att Norge väljer att avskaffa deponiavgiften att den samhällsekonomiska vinsten är mindre än de faktiska administrativa kostnaderna. Deponiavgiften har också fått till följd att avfall tar andra flöden än att behandlas utifrån godkända behandlingsmetoder.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-21 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för ett av våra klimatsmartaste bränslen – biogasen. Detta har påtalats av Avfall Sverige i flera debattartiklar, senast i Ny Teknik den 15 november och i Aktuell Hållbarhet den 20 november. Den senare artikeln tillsammans med LRF och 100% förnybart.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer