Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-05-22

Remissvar på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Avfall Sverige har lämnat remissvar på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion. I remissvaret rör Avfall Sveriges kommentarer endast aspekter som har med hushållsavfall kopplat till ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion att göra.

Avfall Sverige anser att Jordbruksverkets definition av hushållsavfall inte överensstämmer med 15 kap. 2 § miljöbalken och förarbeten och rättspraxis kopplat till den bestämmelsen. Genom sin definition utestänger Jordbruksverket allt matavfall av vegetabiliskt och animaliskt ursprung från butiker. Avfall Sverige anser för det första att det inte finns stöd för en sådan avgränsning rent legalt och för det andra att det inte finns skäl för en sådan avgränsning,   då butiksavfall av vegetabiliskt och animaliskt ursprung precis som annat matavfall kan utgöra en källa till gödselmedel för ekologisk produktion.

Avfall Sverige anser också att skrivningen kring frivillighet är olycklig då den går att tolka på flera sätt. Samtliga våra medlemmar som har utsortering av matavfall, antingen i separata kärl eller via olikfärgade påsar, arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande arbete genom diverse informationsåtgärder. Avfall Sveriges tolk-ning, som enligt dialog med ansvarig hand-läggare delas av Jordbruksverket, är att ”frivillighet” även kan omfatta så kallade obligatoriska insamlingssystem. Detta därför att det alltid finns ett alternativ (separat kärl eller påse) för brännbart/restavfall där man kan lägga matavfallet, även om det strider mot de lokala avfallsföreskrifterna.

Eftersom flera av våra medlemmar återkommer med frågor kring tolkningen av ”frivillighet” så vore det önskvärt om Jordbruksverket kan formulera kravet på ett annat sätt. Kvaliteten på det insamlade matavfallet är det viktiga i sammanhanget och det finns inga studier som fastslår att kvaliteten skulle vara sämre i ett obligatoriskt system. Branschens erfarenheter är i stället att det är informationsarbetet och taxestyrningen som borgar för hög kvalitet i det insamlade matavfallet.

Ladda ner remissvaret<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer