Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-09-25

Remissvar tillståndspliktiga insamlingssystem

Avfall Sverige har lämnat remissvar till Miljö- och energidepartementets remiss (Dnr M2015/2724/R) av Naturvårdsverkets rapport ”Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier – Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke”.

Som tidigare meddelats har förslagen inte någonting att göra med frågan om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper.

Remissen rör avgifter för prövning och tillsyn av tillståndspliktiga insamlingssystem samt producenter. Under en ordning med kommunalt insamlingsansvar blir tillståndspliktiga insamlingssystem inte nödvändiga anser Avfall Sverige eftersom insamlingen blir en del av kommunens övriga insamling av hushållsavfall, vilken ju inte heller är tillståndspliktig.

Avfall Sverige har därför torgfört förslaget om att istället reglera tillståndspliktiga producentansvarssystem där tillståndsprövningen skulle avse de återvinningssystem som producenterna blir skyldiga att svara för under ett kommunalt insamlingsansvar.

Avfall Sverige anser i övrigt att utformningen av ett avgiftssystem för prövning och tillsyn av insamlingssystem och producenter för förpackningar och returpapper måste invänta resultaten av det pågående utredningsarbetet avseende hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska utformas.

Avfall Sverige tillstyrker förslagen till utformning av system för prövning av insamlingssystem för elutrustning och batterier men tar inte ställning till hur uttaget av avgiften bör utformas eller avgiftens storlek.

Avfall Sverige anser att fördelningen av tillsynsansvar mellan Naturvårdsverket och kommunerna bör klargöras innan beslut tas om avgift för tillsyn över insamlingssystem och producenter. Även en sådan fördelning är beroende av hur det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper utformas.

Läs Avfall Sveriges remissvar<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer