Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-01-26

Reviderade föreskrifter från Jordbruksverket om befattning med animaliska biprodukter

Jordbruksverket har reviderat sina föreskrifter SJVFS 2006:84 som bland annat rör befattning med animaliska biprodukter. Avfall Sverige lämnade remissvar till föreslagna ändringar i november 2014. Avfall Sveriges kommentarer rörde förslag om insamling, transport, lagring, märkning och utsläpp på marknaden.

Jordbruksverket har nu beslutat om lättnader i bestämmelser som gäller handelsdokument för obearbetad naturgödsel som transporteras mellan jordbruksföretag och naturgödselanvändare som är etablerade inom Sverige. Bestämmelserna ska inte heller gälla för naturgödsel som transporteras mellan två platser inom samma jorbruksföretag eller mellan jordbruksföretag och slutanvändare som är etablerade inom Sverige. En biogas- eller komposteringsanläggning är i detta sammanhang att betrakta som en slutanvändare.

I Avfall Sveriges remissvar förde vi fram att undantagen även borde gälla biogödsel, men det fick vi inte något gehör för hos Jordbruksverket. 

Parametrar för hygienisering av matavfall i samband med rötning eller kompostering i Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:15) till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall återfinns nu som bilaga 4 till SJVFS 2006:84. Därmed tydliggörs kravet på hygienisering för matavfall på komposterings- och biogasanläggningar. Kompostering vid icke yrkesmässig verksamhet ska ske i enlighet med anvisningar från kommunen.

Detta tycker Avfall Sverige är bra då det är viktigt att samtliga komposterings- och biogasanläggningar ska följa detta. Annars snedvrids konkurrensen och/eller riskeras att icke säkra produkter sätts på marknaden, vilket kraftigt kan försvåra för de aktörer i branschen som efterlever regelverket.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer