Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-09-22

Reviderade förordningar om förpackningar m.m.

Den 28 augusti i år beslutade den nu avgående regeringen om ändringar när det gäller insamlingen av förpackningar och returpapper, det vill säga de frågor som regeringen valde att gå vidare med utifrån Avfallsutredningens betänkande. Även förordningen om elavfall är reviderad.

Nu har de nya förordningarna och en reviderad avfallsförordning med följdändringar utifrån de andra förordningarna publicerats. De innebär inte någon förändrad ansvarsfördelning när det gäller ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper från hushållsavfall. Den avgående regeringens beslut innebär alltså att producenterna fortsättningsvis ska ha insamlingsansvaret.

– Innebörden av de förordningar som regeringen beslutade om den 28 augusti och som nu är publicerade är i allt väsentligt att dagens olika system för insamling får en mer formell inramning. Samtidigt skärps kraven på att förbereda, dokumentera och följa upp hur de så kallade tillståndsgivna systemen sköter sina åtaganden, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i en kommentar.

Möjligt etablera egna system

Även fortsättningsvis finns en möjlighet för kommunen att etablera egna insamlingssystem, men avfallet ska överlämnas till insamlingssystem som har tillstånd. Insamlingen i eget system blir då en del av den insamling av hushållsavfall som kommunen ansvarar för och kan samordnas med insamlingen av övrigt hushållsavfall. Men kommunen får alltjämt finansieringsansvaret för förpackningar och returpapper som lämnas med det blandade hushållsavfallet. 

För att driva insamlingssystem krävs tillstånd och systemet ska vara ”lämpligt och rikstäckande”.  I dagsläget är det endast FTI som uppfyller kravet på att vara rikstäckande. Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker om tillstånd samråda med kommunerna. 

Mål för materialutnyttjande ersätter de gamla återvinningsmålen. Före den 1 januari 2020 ska materialutnyttjandegraden för pappersförpackningar vara minst 65 procent och därefter 85 procent. Målen för materialutnyttjande av insamlad plast vid samma tidpunkt är 30 respektive 50 procent. Plast, med sitt fossila innehåll, borde ges högre mål i syfte att öka användningen av återvunnen plast som råvara och i förlängningen minska nyproduktionen av plast. 

– Det är självfallet positivt att återvinningskraven ökar och att sättet att beräkna återvinningen tydliggörs. Samtidigt kvarstår kommunernas svaga roll att styra insamlingssystemets utformning, såvida man inte skapar ett eget system. Det är dock välkommet att kommunernas möjliga roller tydliggörs vilket borde leda till att framtida tvister om detta kan undvikas, säger Weine Wiqvist.

Kommuner får informationsansvar

Kommunerna ska enligt de nya förordningarna informera hushållen om skyldigheten att sortera ut förpackningsavfall från annat avfall, hur sorteringen ska gå till, tillgängliga insamlingssystem, hur hushållen kan bidra till ökat materialutnyttjande och de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Men regeringen ger även kommunerna ett informationsansvar för avfall som inte är hushållsavfall. Det anges dock inte något uttryckligt finansieringsansvar för producenterna för den information som kommunen är skyldig att lämna. 

– Det är beklagansvärt att det ekonomiska producentansvaret inte fullföljs när det gäller informationsfrågorna och förblir otydligt i andra delar av systemet.

– Sammantaget innebär de nya förordningar inte någon lösning på de strukturella problem som finns med dagens tudelade insamlingsansvar för avfall från hushåll och som Avfallsutredningens förslag skulle löst, säger Weine Wiqvist.

Genom den nya förordningen om producentansvar för elutrustning implementeras det reviderade WEEE-direktivet. Samtidigt upphävs den nuvarande förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. En ny beräkningsmetod för återvinningsmålen införs liksom krav på tillstånd för att driva ett insamlingssystem. Men tillstånd krävs inte för en kommuns insamling av elavfall inom kommunen.  Det innebär att den insamling som görs av kommuner via åvc, enligt avtal med El-Kretsen, inte behöver tillstånd. Inte heller fastighetsnära insamling av elavfall kräver tillstånd. Ett nytt krav på insamling av elavfall i butiker innebär ett komplement till den insamling av elavfall från hushåll som sker vid återvinningscentralerna.

”Vänta och se”

– Förordningarna antogs av den nu avgående regeringen. Samma regering har gett Naturvårdsverket i uppdrag att närmare utreda hur det nya systemet med tillståndsgivna insamlare ska fungera. Det ska redovisas nästa år. Inom några veckor kommer en ny regering att tillträda och det kan inte uteslutas att de har en annan syn på hur insamlingsansvaret borde gestalta sig. Därför finns det anledning för kommunerna att just nu vänta och se innan man binder sig i långsiktiga åtaganden, såväl i relation till externa parter eller egna system. Det får naturligtvis inte hindra akut och nödvändig förbättring av dagens insamlingssystem som behövs i närtid, säger Weine Wiqvist. 

– Det förekommer att kommunerna erbjuds olika samarbetslösningar. Det vore effektivt om sådana initiativ kunde komma till kännedom för Avfall Sverige. Under alla förhållanden och oavsett lösning på insamlingsansvaret behöver kommunerna finna former för att samordna sina kontakter med andra aktörer. Avfall Sverige är en lämplig kontaktyta för sådan samordning, avslutar Weine Wiqvist.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-15 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


2017-11-13 Stöd till projekt som minskar avfallet

RE:Sources tredje utlysning har öppnat och erbjuder sammanlagt 40 miljoner kronor i stöd till projekt som kan bidra till hållbar materialanvändning. Särskilt efterlyses projekt som minskar avfallet och projekt som förbättrar arbetsmiljön, så att fler människor vill arbeta med material- och avfallshantering. Dessutom vill man prova radikalt nytänkande idéer som kraftigt minskar mängden avfall.


2017-11-10 Företag ska få hjälp byta ut farliga ämnen i produkter

Regeringen har beslutat att ett substitutionscentrum ska inrättas för att stötta företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor. Centret placeras vid RISE i Borås.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer