Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-10-08

Statskontoret ska utreda nordiskt samarbete om offentlig upphandling

Socialdepartementet har gett Statskontoret i uppdrag att göra en förstudie om nordiskt samarbete om socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling.

Statskontoret ska bland annat analysera för- och nackdelar med ett fördjupat eller breddat samarbete på området. I uppdraget ingår också att kartlägga övriga nordiska länders intresse, att fördjupa eller utvidga befintligt samarbete inom de aktuella områdena och rekommendera områden som är lämpliga för ett eventuellt fördjupat samarbete mellan länderna. Lämpliga former för ett eventuellt samarbete ska också utredas.

De nordiska länderna arbetar redan nu med miljömässigt och socialt hållbar upphandling men har kommit olika långt på olika områden. Upphandlingsutredningen 2010 föreslog i sitt slutbetänkande att det nordiska samarbetet kring hållbar upphandling borde fördjupas ytterligare.

Uppdraget ska redovisas vid två tillfällen, 15 januari 2014 och 28 mars 2014.

Läs mer om uppdraget<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer