Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-10-08

Statskontoret ska utreda nordiskt samarbete om offentlig upphandling

Socialdepartementet har gett Statskontoret i uppdrag att göra en förstudie om nordiskt samarbete om socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling.

Statskontoret ska bland annat analysera för- och nackdelar med ett fördjupat eller breddat samarbete på området. I uppdraget ingår också att kartlägga övriga nordiska länders intresse, att fördjupa eller utvidga befintligt samarbete inom de aktuella områdena och rekommendera områden som är lämpliga för ett eventuellt fördjupat samarbete mellan länderna. Lämpliga former för ett eventuellt samarbete ska också utredas.

De nordiska länderna arbetar redan nu med miljömässigt och socialt hållbar upphandling men har kommit olika långt på olika områden. Upphandlingsutredningen 2010 föreslog i sitt slutbetänkande att det nordiska samarbetet kring hållbar upphandling borde fördjupas ytterligare.

Uppdraget ska redovisas vid två tillfällen, 15 januari 2014 och 28 mars 2014.

Läs mer om uppdraget<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer