Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sverige – branschorganisationen
för avfallshantering och återvinning

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, där landets högsta kompetens på avfallsområdet finns samlad. Med specialistkunskaper som medlemmarna kan dra nytta av, genom rapporter eller genom direktkontakter.

Avfall Sverige har 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Vi representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU. Avfall Sverige bedriver också en omfattande kursverksamhet, som är anpassad för branschens behov av utbildning.

Avfall Sverige behärskar hela avfallskedjan. Från insamling och transport till behandling i form av kompostering och rötning, förbränning och deponering. Men även inom frågor som rör juridik och information.

Avfall Sveriges huvudaktiviteter är:

  • omvärlds- och intressebevakning,
  • erfarenhetsutbyte,
  • utvecklings- och utredningsverksamhet,
  • utbildning och kunskapsspridning,
  • information.

Avfall Sverige verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas. Detta måste garanteras både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning främjas. Avfallshanteringen ska utformas kostnadseffektivt och använda bästa teknik till skäliga kostnader.

Avfall Sverige bevakar allt som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Genom den speciella utvecklingssatsningen bedrivs forskning och utveckling inom hela avfallsområdet. Satsningen har en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt.

Kontakterna med beslutsfattare, myndigheter, departement och pågående utredningar blir allt mer omfattande. Det gäller främst Naturvårdsverket och Miljödepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer. Det blir också allt viktigare med kontakter med närliggande branschorganisationer inom energi- och miljöområdet och med näringslivets sammanslutningar för producentansvar. Avfall Sverige bidrar också aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar.

Avfall Sverige bedriver också påverkansarbete mot EU på flera sätt. Dels sker påverkan genom framförallt Miljödepartementet och Naturvårdsverket. Det är de som representerar Sverige. Dels sker direkt påverkan på EUs institutioner och då främst Europaparlamentet och EG-kommissionen, genom den europeiska avfallsorganisationen Municipal Waste Europe.

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!