Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Några årtal i Avfall Sveriges historia

1947

Sydsveriges Renhållningsverksförening bildas av åtta skånska kommuner. Tillsammans söker man bästa sätt att hantera den växande avfallsmängden.

1951

Föreningens första arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att biträda vid upphandlingar. Fler arbetsgrupperna tillkommer därefter och blir ett viktigt verktyg för att samla och sprida erfarenheter mellan medlemmarna.

1962

Föreningen ombildas till en riksorganisation: Svenska Renhållningsverksföreningen – RVF. Rachel Carsons ”Tyst vår” ges ut, vilket är startpunkten för en intensiv miljödebatt. 

1965

Det första remissvaret från föreningen skrivs, gällande utformningen av sopnedkast och soputrymmen. Resultatet blir dock en besvikelse.

1966

Göteborgsregionens Avfallsaktiebolag bildas och följs snart av fler regionala bolag. Det ger möjlighet att utveckla effektivare behandlingsanläggningar, bland annat för energiutvinning.

1967

Naturvårdsverket inrättas. Avfallshanteringen utvecklas i nära samarbete med kommunerna, till stor del genom RVF.

1969

Miljöskyddslagen, Sveriges första, träder i kraft.

1960-1970-tal

Papperssäckar och plastkärl ersätter plåttunnor.

1972

Renhållningslagen träder i kraft, populärt kallad Återvinningslagstiftningen. Där införs principen om att förorenaren ska betala. Hittills har avfallsfrågorna styrts via hälsovårdslagstiftningen; en ”egen” lag innebär att frågorna ges en större vikt. 

FN:s miljökonferens i Stockholm lyfter fram Sverige som en föregångare när det gäller avfallshantering.

1974

RVF presenterar den första nationella avfallsstatistiken; idag har den växt till en avancerad kunskapsdatabas – Avfall Web.

1975

Sophämtare strejkar mot den dåliga arbetsmiljön. Tillsammans med facken framförs långtgående krav på bättre soprum och transportvägar, som antas nästan rakt av i den nya Byggnormen – en stor framgång för arbetsmiljön och för RVF. En proposition, ”lilla röda”, lägger grunden för det nya kretsloppstänkandet. Avfall beskrivs som en resurs och producenternas ansvar lyfts fram. 

Kommunerna får möjlighet att utöka sitt ansvar till tidningar, industriavfall och verksamheternas farliga avfall. Staten bildar Sakab för att ge säker behandling av farligt avfall.

1980-tal

En prioritetsordning för hur avfall ska behandlas beslutas. Minimering av avfall finns med redan här. Statligt stöd får många kommuner att bygga anläggningar, där organiskt avfall sorteras ut från blandat avfall. RVF:s får till stånd en utvärdering som visar att den färdiga komposten håller så låg kvalitet att anläggningarna efter hand avvecklas.

1985

Naturvårdsverket stoppar utbyggnaden av avfallsförbränning på grund av dioxinutsläpp. Efter ett års intensivt samarbete med RVF införs världens hårdaste begränsningar för utsläpp av dioxin och kvicksilver från avfallsförbränning och moratoriet hävs. Separat insamling av batterier och annat farligt avfall ger ett renare restavfall. 

1986

Kommunerna får ansvaret att samla in och transportera farligt avfall. Därmed intensifieras också föreningens arbete för att göra hanteringen av farligt avfall säkrare och effektivare.

1992/93

I Kretsloppspropositionen läggs riktlinjerna för en hållbar samhällsutveckling. Effekterna ser vi året därpå.

1994

Producentansvar för förpackningar, returpapper och däck införs. Samtidigt tas kommunernas obligatoriska ansvar för insamling av farligt avfall från verksamheter bort, även om den kan fortgå på frivillig basis.

1995

Sverige går med i EU, vilket får stora konsekvenser för regelverk och genomförande av avfallshanteringen i allt från upphandling till behandling.

1998

RVF startar sin utvecklingssatsning, sedan flera statliga initiativ lagts ner. Det blir Sveriges största satsning på avfallutveckling, som sedan dess fört hundratals projekt från tanke till resultat. Producenternas insamling av förpackningar och returpapper igångsätts och ifrågasätts.

1999

Miljöbalken träder i kraft. Den samlar miljölagstiftning från 15 olika lagar.

2000

Deponiskatt införs och följs av den omfattande utbyggnad av kapaciteten för energiutvinning. Ökad samverkan mellan kommunerna, nu främst för att klara ökade kompetenskrav och kunna leva upp till den allt strängare lagstiftningen. Kommunernas möjlighet att ansvara för industriavfall tas bort.

2000 – nu

Fortsatta diskussioner om Förpacknings- och tidningsinsamlingen och om huvudmannaskapet ska återgå till kommunerna.

2001

Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter införs. RVF och producenterna skapar tillsammans ett effektivt insamlingssystem via återvinningscentralerna, som gör att Sverige kan stoltsera med väldigt höga insamlingsnivåer. Nationellt mål för återvinning av matavfall tillkommer. Separat insamling och nya biogasanläggningar, med statligt stöd, möjliggör återvinning av såväl näring som energi.

2002, 2005

Förbud mot deponering av organiskt respektive brännbart avfall införs och snart har Sverige bland världens minsta andel deponering.

2006

Kommunernas möjlighet att frivilligt ta ansvar för verksamheternas farliga avfall tas bort. En skatt på avfallsförbränning inrättas, men tas bort igen 2010.

2007

RVF byter namn till Avfall Sverige och startar kommunikationskampanjer med medlemmarna riktade till medborgare och beslutsfattare. 

2009

Nytt ramdirektiv om avfall från EU, som bland annat sätter upp mål för återvinning.

2017

Avfall Sverige fyller 70 år. De åtta ursprungliga medlemmarna har vuxit till 375. Utifrån den lilla diskussionsklubben har medlemmarna skapat en inflytelserik samhällsaktör, som såväl ministrar som generaldirektörer lyssnar till. Men grundtanken är oförändrad: tillsammans är det lättare att lösa problem.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se