Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Bli medlem i Avfall Sverige

Avfall Sverige är intresse- och branschorganisationen för landets kommuner och kommunala bolag inom området avfallshantering och återvinning. Avfall Sverige har drygt 400 medlemmar varav 150 är privata företag.

Inom Avfall Sverige finns landets högsta kompetens på avfallsområdet samlad. Specialistkunskaperna kan medlemmarna dra nytta av genom rapporter eller direktkontakt med kansliet, dit medlemmar också kan vända sig när det gäller juridik och informationsfrågor.

Ytterligare medlemsförmåner för både kommunala medlemmar och privata företag:

  • Möjlighet att delta på årsmötets utställning
  • Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet ingår i medlemskapet
  • Digitala nyhetsbrev är exklusivt för medlemmar
  • Tillgång till medlemssidorna på hemsidan för att ladda ner rapporter m.m.
  • Utbildning till medlemspris
  • Annonsering i tidningen till medlemspris
  • Privata företag kan adjungeras till arbetsgruppernas möten

Avfall Sveriges uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att organisera samarbete och kunskapsspridning, internt och externt. Avfall Sverige ska också främja utvecklingen av lösningar utifrån kretsloppsprincipen och utifrån hälso- och miljökrav.

En av de viktigaste uppgifterna är att verka som branschföreträdare och remissinstans. Avfall Sverige har löpande kontakter med Miljödepartementet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten med flera i ärenden som rör avfallshantering. Avfall Sverige bevakar också utvecklingen inom EU och är medlem i de internationella, europeiska och nordiska avfallsorganisationerna.

Kontakta oss om du är intresserad av att bli medlem.

Lediga platser

Telge Återvinning söker renhållningsarbetare till hemsorteringsbilen.

Läs mer

Telge Nät och Telge Återvinning söker systemadministratör.

Läs mer

Tekniska verken i Linköping söker miljöingenjör för avfallstjänster.

Läs mer