Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Medlemsförmåner

Detta värdesätter medlemmarna mest med Avfall Sverige:

 • ”Informationen, utvecklingsklimatet och utbildningsmöjligheterna.”
 • ”Påverkansarbetet mot myndigheter i Sverige och Europa.”
 • ”Att vi medlemmar hålls uppdaterade på utvecklingen/vad som är på gång i Sverige och utomlands. Kursutbudet!”
 • ”Avfall Sverige är i ständig utveckling, med tiden, det uppskattar vi medlemmar, ert arbete inspirerar oss att förändra och utveckla vår lokala verksamhet.”
 • ”Tillgång till jurist, omvärldsbevakning, utbildningar, att ni tar tillvara kommunernas intressen och får upp avfallsfrågor på den politiska agendan.”
 • ”Att man kan ringa till Avfall Sveriges kansli och bli trevligt bemött samt att man får den hjälp man behöver.”

(Röster ur medlemsundersökningen 2016)

Inom Avfall Sverige finns landets högsta kompetens på avfallsområdet samlad. Specialistkunskaperna kan medlemmarna dra nytta av genom rapporter eller direktkontakt med kansliet, dit medlemmar också kan vända sig när det gäller juridik och informationsfrågor.

Avfall Sveriges uppgift är att ta till vara medlemmarnas intressen genom att företräda medlemmarna och bidra till att utveckla verksamheten. Det görs genom

 • Påverkan (lobbying) mot myndigheter och beslutsfattare i Sverige och inom EU.
 • Medlemsservice och rådgivning till medlemmar.
 • Erfarenhetsutbyte i Avfall Sveriges nio arbetsgrupper och flera nätverk.
 • Utbildning och kunskapsspridning genom webbutbildningar, kurser, temadagar och konferenser.
 • Utveckling i projekt.
 • Internationellt samarbete och som medlemmarnas kontaktyta mot omvärlden.
 • Information och kommunikation genom en mängd kanaler.

Kommunmedlemmarnas eget engagemang i projekt- och arbetsgrupper, kommittéer och liknande utgör grunden för vår verksamhet. Medlemsservice, projektledning, information och påverkan sker genom Avfall Sveriges kansli i Malmö och Stockholm med 19 anställda.

Medlemskap i Avfall Sverige innebär en mängd förmåner: 

 • Tillgång till Avfall Sveriges omfattande nätverk av kontakter.
 • Tillgång till Avfall Sveriges experter för rådgivning.
 • Medlemspris på utbildningsaktiviteter.
 • Fria exemplar av tidningen Avfall & Miljö och nyhetsbrevet.
 • Mer än 50 procent rabatt på extra exemplar av tidning och nyhetsbrev.
 • 10 procent rabatt på annonskostnader i Avfall & Miljö.
 • Tillgång till delar på hemsidan enbart för medlemmar.
 • Fri tillgång till rapporter, guider och andra publikationer.
 • Möjlighet att påverka och initiera utvecklingsprojekt.
 • Möjlighet att delta i gemensamma, nationella kommunikationskampanjer.
 • Som medlem bidrar du också till att utveckla svensk avfallshantering genom ditt engagemang i arbetsgrupper och andra nätverk.
 • Kostnadsfri annonsering av lediga platser på Avfall Sveriges hemsida.
 • Exklusiv möjlighet att delta i Avfall Sveriges utställning i anslutning till årsmötet.

Sidan uppdaterad 2017-01-03

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!