Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2016

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv (rapport 2015:35)

REMISSVAR: Remiss av uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

REMISSVAR: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

REMISSVAR: Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

REMISSVAR: Remiss gällande förslag till ändrade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt för länsstyrelsens sammanställning, som ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning

REMISSVAR: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

REMISSVAR: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för en trygg naturgasförsörjning och om upphävande av förordning (EU) 994/2010, KOM (2016) 52 slutlig

REMISSVAR: Promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

REMISSVAR: Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

REMISSVAR: Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

REMISSVAR: Promemoria om ändring i avfallsförordningen med anledning av Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127

REMISSVAR: Kommentarer till IPPC-byråns första utkast till BREF-dokument för avfallsbehandlingsindstrier (WT-BREF (D1))

Bilaga 1 Synpunkter på WT-BREF (D1)

REMISSVAR: Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

REMISSVAR: Promemorian kompletteringar av RUT-avdraget

REMISSVAR: Promemoria om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

REMISSVAR: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

REMISSVAR: Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

REMISSVAR: Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

REMISSVAR: Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

COMMENTS: Draft Commission report ”Towards a better exploitation of the technical potential of waste to energy”

REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m.

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se