Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2016

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv (rapport 2015:35)

REMISSVAR: Remiss av uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

REMISSVAR: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

REMISSVAR: Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

REMISSVAR: Remiss gällande förslag till ändrade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt för länsstyrelsens sammanställning, som ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning

REMISSVAR: Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

REMISSVAR: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för en trygg naturgasförsörjning och om upphävande av förordning (EU) 994/2010, KOM (2016) 52 slutlig

REMISSVAR: Promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

REMISSVAR: Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

REMISSVAR: Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

REMISSVAR: Promemoria om ändring i avfallsförordningen med anledning av Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127

REMISSVAR: Kommentarer till IPPC-byråns första utkast till BREF-dokument för avfallsbehandlingsindstrier (WT-BREF (D1))

Bilaga 1 Synpunkter på WT-BREF (D1)

REMISSVAR: Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

REMISSVAR: Promemorian kompletteringar av RUT-avdraget

REMISSVAR: Promemoria om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

REMISSVAR: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

REMISSVAR: Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

REMISSVAR: Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

REMISSVAR: Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

COMMENTS: Draft Commission report ”Towards a better exploitation of the technical potential of waste to energy”

REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m.

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!