Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2014

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål

Kommentarer: Remissvar av förslag om att ändra förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

REMISSVAR: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

Kommentarer: Förslag nya föreskrifter om transport av farligt gods som avfall på väg och järnväg

REMISSVAR: Cryptosporidium – ett nationellt styrdokument

REMISSVAR: Betänkande av utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)

REMISSVAR: Remittering av Naturvårdsverkets förslag till producentansvar för läkemedel

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om
återföring av fosfor

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp – styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten

REMISSVAR: Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

REMISSVAR: Remiss av Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”

Kommentarer: Remiss av förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av Hållbart/beständigt trä – alternativ till konventionellt impregnerat trä

Kommentarer: Förslag Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S)

Kommentarer: Förslag Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

REMISSVAR: Remiss av Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om pilotprojekt för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

RENISSVAR: Promemoria – ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter rörande bl.a. frågor om kontoföring och avgifter

REMISSVAR: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015

REMISSVAR: Förslag till förändring av förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

REMISSVAR: Europeiska kommissionens förslag (COM(2014(397) final till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, ELV-direktivet, WEEE-direktivet och batteridirektivet)

REMISSVAR: Remiss avseende Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se