Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2012

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Remiss av förslag om ändring i föreskrifterna NFS 2004:10

REMISSVAR: Remiss av föreskrifter om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt

REMISSVAR: På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

REMISSVAR: Statsstödsutredningens betänkande – SOU 2011:69

REMISSVAR: Promemoria om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med visst skrot

REMISSVAR: Genomförande av industriutsläppsdirektivet (SOU 2011:86 och Naturvårdsverkets förslag till genomförande av delar av industriutsläppsdirektivet) samt Miljödepartementets alternativa förslag till genomförande av industriutsläppsdirektivet

REMISSVAR: Remiss av förslag till nya föreskrifter och handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

REMISSVAR: Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018

REMISSVAR: Miljömärkningskriterier för värmeenergi

REMISSVAR: Remiss avseende utredning kring åtgärder att minska kassation av läkemedel och begränsa läkemedels miljöpåverkan

REMISSVAR: Remiss av svenskt genomförande av RoHS-direktivet 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

REMISSVAR: Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38), Kemikalieinspektionens rapport Bättre EU-regler för en giftfri och Kemikalieinspektionens delrapport Handlingsplan för en giftfri vardag – förslag till åtgärder

 

REMISSVAR: Promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar

REMISSVAR: Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter

REMISSVAR: Remiss av förslag till ändring i
- förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken

REMISSVAR: Promemoria – Identifiering, beskrivning och bedömning av
miljökonsekvenser

REMISSVAR: Översyn av producentansvaret för produkter som innehåller
radioaktiva ämnen

REMISSVAR: Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering, Betänkande av avfallsutredningen SOU 2012:56

Bilaga till remissvaret

 

 

 

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se