Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2012

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Remiss av förslag om ändring i föreskrifterna NFS 2004:10

REMISSVAR: Remiss av föreskrifter om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt

REMISSVAR: På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

REMISSVAR: Statsstödsutredningens betänkande – SOU 2011:69

REMISSVAR: Promemoria om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med visst skrot

REMISSVAR: Genomförande av industriutsläppsdirektivet (SOU 2011:86 och Naturvårdsverkets förslag till genomförande av delar av industriutsläppsdirektivet) samt Miljödepartementets alternativa förslag till genomförande av industriutsläppsdirektivet

REMISSVAR: Remiss av förslag till nya föreskrifter och handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

REMISSVAR: Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018

REMISSVAR: Miljömärkningskriterier för värmeenergi

REMISSVAR: Remiss avseende utredning kring åtgärder att minska kassation av läkemedel och begränsa läkemedels miljöpåverkan

REMISSVAR: Remiss av svenskt genomförande av RoHS-direktivet 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

REMISSVAR: Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38), Kemikalieinspektionens rapport Bättre EU-regler för en giftfri och Kemikalieinspektionens delrapport Handlingsplan för en giftfri vardag – förslag till åtgärder

 

REMISSVAR: Promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar

REMISSVAR: Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter

REMISSVAR: Remiss av förslag till ändring i
- förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken

REMISSVAR: Promemoria – Identifiering, beskrivning och bedömning av
miljökonsekvenser

REMISSVAR: Översyn av producentansvaret för produkter som innehåller
radioaktiva ämnen

REMISSVAR: Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering, Betänkande av avfallsutredningen SOU 2012:56

Bilaga till remissvaret

 

 

 

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!