Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2013

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Remiss av svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

REMISSVAR: Förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av offentliga och privata projekt

REMISSVAR: Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommuner

REMISSVAR: Kommissionens förslag angående förändrad markanvändning

REMISSVAR: Kommentarer till förslag till ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar

REMISSVAR: BREEAM-SE ver. 1.0, öppen remiss 130105

REMISSVAR: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

REMISSVAR: Kretsloppsrådets uppdaterade riktlinjer för bygg- och rivningsavfall

REMISSVAR: Remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms

REMISSVAR: EU-kommissionens rapport ”End-of-waste criteria for waste plastic
for conversion”

REMISSVAR: Remittering av rapporten klimatfärdplan 2050

REMISSVAR: Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel

REMISSVAR: Betänkandet Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel (SOU 2013:5)

REMISSVAR: Upphandlingsutredningen 2010 – slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

REMISSVAR: Nationellt avfallsförebyggande program

REMISSVAR: Förslag till nya certifieringsregler från 2015-01-01

KOMMENTARER: Regeringsuppdraget ”Översyn av deponiskatten”

REMISSVAR: Förslag på vägledning kring deponigas

REMISSVAR: Naturvårdsverkets rapport med förslag till svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare – Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Skriftligt samråd om underlag till Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Kommentarer: Remiss om förslag till krav på rapportering av kadmiumhalter i  mineralgödsel till Produktregistret; ändring av KIFS 2008:2

REMISSVAR: Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall samt remiss av Länsstyrelsens i Västra Götalands län redovisning av regeringsuppdrag ”Gränsöverskridande avfallstransporter”

Kommentarer: Förslag till nya föreskrifter om transport av farligt gods som avfall på väg och järnväg

Kommentarer: Skriftligt samråd om underlag till Kontrollstation för
elcertifikatsystemet 2015

 

 

 

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!