Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2017

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Promemoria – Otillåten avfallstransport

REMISSVAR: Synpunkter på IPPC-byråns utkast till BAT-slutsatser inför det sista arbetsgruppsmötet inom ramen för revideringen av BREF-dokumentet för avfallsbehandling

REMISSVAR: Kommentarer inför harmoniseringsmöte den 13-17 mars 2017 för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg

REMISSVAR: Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

REMISSVAR: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/76/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

REMISSVAR: Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

REMISSVAR: Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

REMISSVAR: Remiss av promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

REMISSVAR: Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

REMISSVAR: Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt icke farligt byggnads- och rivningsavfall

REMISSVAR: Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3 

REMISSVAR: Synpunkter på IPCC-byråns utkast till final draft av BAT-slutsatser inom ramen för revideringen av BREF-dokumentet för avfallsbehandling

REMISSVAR: Remiss av förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

REMISSVAR: Remiss av förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

REMISSVAR: Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!