Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Remissvar 2017

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner årets remissvar. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

REMISSVAR: Promemoria – Otillåten avfallstransport

REMISSVAR: Synpunkter på IPPC-byråns utkast till BAT-slutsatser inför det sista arbetsgruppsmötet inom ramen för revideringen av BREF-dokumentet för avfallsbehandling

REMISSVAR: Kommentarer inför harmoniseringsmöte den 13-17 mars 2017 för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg

REMISSVAR: Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

REMISSVAR: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/76/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

REMISSVAR: Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

REMISSVAR: Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

REMISSVAR: Remiss av promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

REMISSVAR: Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

REMISSVAR: Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt icke farligt byggnads- och rivningsavfall

REMISSVAR: Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3 

REMISSVAR: Synpunkter på IPCC-byråns utkast till final draft av BAT-slutsatser inom ramen för revideringen av BREF-dokumentet för avfallsbehandling

REMISSVAR: Remiss av förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

REMISSVAR: Remiss av förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

REMISSVAR: Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

REMISSVAR: Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell fosforförordning av EU-kommissionens förslag till gödselproduktförordning

REMISSVAR: Mikroplaster – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige

REMISSVAR: Förslag till ändrade föreskrifter om handel med utsläppsrätter

REMISSVAR: Remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se