Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sveriges ståndpunkter

Avfallshierarkin

Avfall Sverige stödjer avfallshierarkin som princip, vars prioritetsordning är att:

förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning samt fasa ut farliga ämnen i material och produkter

förbereda avfall för återanvändning 

materialåtervinna inklusive biologisk återvinning

energiåtervinna genom att skapa el och värme
bortskaffa avfall som inte längre kan eller ska återanvändas eller återvinnas på ett miljöriktigt och säkert sätt

Avfall Sverige anser också att:

det är viktigt att arbeta för att motverka nedskräpning och dumpning.
avfall som en gång har bortskaffats kan återvinnas, t.ex. genom sk. landfill mining, om det sker från miljösynpunkt acceptabelt sätt.

Ansvar och roller

Avfall Sverige anser att avfallshanteringen:

är en väsentlig del av samhällets infrastruktur.
ska ge en god och behovsanpassad service för medborgare och verksamheter.

Det betyder att:

kommunerna verkar för att förebygga avfall och främja återanvändning samt återvinner och bortskaffar avfall på bästa sätt.

kommunernas ansvar för avfall är en allmännyttig tjänst som alla behöver.

kommunerna organiserar sig och samverkar med såväl andra kommuner som externa aktörer på det sätt man bäst finner lämpligt.

kommunernas ansvar verkställs i egen regi eller med privata utförare.
kommunerna kan erbjuda tjänster av allmänt ekonomisk intresse till andra kommuner och verksamheter.
avfallsverksamheten bör särredovisas ekonomiskt.

Producentansvar
Avfall Sverige anser att:
producenterna har ansvar för utformning av alla de produkter som sätts på marknaden och att avfallshierarkin följs.
förorenarens betalningsansvar och principen om producentansvar ska fullföljas.

Avfallsinnehavarens ansvar
Avfall Sverige anser att:
avfallsinnehavare ska följa avfallshierarkins principer på samma sätt som kommuner och producenter.

Lagar och  styrmedel 

Lagar och regler

Avfall Sverige anser att: 

miljöbalkens definition av hushållsavfall är grunden för kommunernas ansvar.

producenterna har det fulla ekonomiska ansvaret för produkter som omfattas av producentansvaret.
kommunerna ska ansvara för insamlingen av avfall från hushåll som faller under lagreglerade producentansvar.
producenterna ska ansvara för återvinning av avfall från hushåll som faller under lagreglerade producentansvar.

Återvinningsmål
Avfall Sverige anser att:
samhällets beslutade återvinningsmål för avfallshantering är viktiga verktyg i omställningen för att nå våra övergripande mål.
återvinningsmålen ska utformas så att de mäter den faktiska återvinningen.

Ekonomiska styrmedel
Avfall Sverige anser att:
skatter och avgifter kan användas för att styra avfallshanteringen.
kommunernas avfallsavgifter ska utgå från miljöbalken och kommunallagen
marknadsprissättning bör gälla när kommuner och kommunala bolag agerar på marknaden.
statliga skatter och avgifter på avfall bör återföras till branschen för dess utveckling.

Upphandling och försäljning
Avfall Sverige anser att:
upphandlings- och affärsmodeller som stödjer avfallshierarkin ska användas i första hand.
samverkan mellan kommuner ökar kompetensen för upphandling och försäljning.
försäljning av resurser ska göras med samma affärsmässighet som vid upphandling.

Planering, samordning och säkerhet

Planering och lokalisering
Avfall Sverige anser att:
frågor om avfallshantering ska integreras tidigt i planarbetet.
kommunernas avfallsplaner är en självklar del i den fysiska planeringen.
avfallsanläggningar ska lokaliseras, utformas och drivas så att människors hälsa samt miljön skyddas både på kort och lång sikt.

Teknisk infrastruktur
Avfall Sverige anser att:
förordar en helhetssyn för insamlingen av olika avfallsfraktioner.
avfallshantering bör samordnas med annan infrastruktur, exempelvis transporter, energiförsörjning m.m. för att uppnå synergier.
teknikutveckling och bättre miljöprestanda hos avfallsanläggningar är viktigt för att minimera miljöpåverkan och öka återvinning av energi och material.

Arbetsmiljö och säkerhet
Avfall Sverige anser att:
personal, kunder och allmänhet ska ha en trygg och säker miljö att arbeta och vistas i.
forskning och utveckling inom arbetsmiljöfrågor samt samarbete mellan branscher är viktigt för att utveckla och säkra en god arbetsmiljö.

Innovation, kommunikation och kunskap

Rapportering och statistik

Avfall Sverige anser att:

gemensam rapportering, statistik och jämförelser är strategiska verktyg för uppföljning och utveckling inom området.

Kommunikation

Avfall Sverige anser att:

kommunikation och information är viktiga verktyg för att förändra attityder och beteenden som behövs för att nå våra övergripande mål.

Forskning och utveckling

Avfall Sverige anser att: 

staten bär ansvaret för grundläggande forskning inom avfallsområdet. 

kommuner och kommunala bolag, enskilt eller gemensamt exempelvis genom Avfall Sverige, ska driva branschens utveckling.

samarbete med övriga kommunala aktörer, högskolor, universitet samt näringslivet i frågor som rör forskning och utveckling är viktigt för branschen.

Utbildning och rekrytering

Avfall Sverige anser att:

det är angeläget att skapa hög kompetens inom avfallshanteringen genom utbildning. 

samarbete mellan branschen och högskolor, universitet samt näringslivet är viktigt för att bibehålla fortsatt hög status och säkra framtida rekryteringsbehov.

Avfall Sveriges uppfattning om rörlighet över gränserna för avfall

Avfall Sverige anser att i en cirkulär ekonomi för ett resurseffektivt Europa är rörlighet över gränser för avfall som återvinns central. Det innebär ett effektivare utnyttjande av tillgänglig infrastruktur och bidrar till försörjning av material och energiråvaror inom Europa, samtidigt som miljöbelastning från exempelvis deponering minskar. Rörlighet över gränserna ska ses som ett medel för att tillämpa avfallshierarkins principer för hur avfall ska tas om hand.

(Uppdaterad 2016-10-05)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se