Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Utlysning för utvecklingsprojekt inom avfalls- och återvinningsområdet 2016–2018

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning och bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Detta sker genom en gemensam utvecklingssatsning som finansieras av Avfall Sveriges kommunala medlemmar. Satsningen har i grunden en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt. Avfall Sveriges styrelse har tillsatt en särskild kommitté med uppgift att besluta om utvecklingsprojekten. Alla, såväl Avfall Sveriges medlemmar som icke medlemmar, kan söka bidrag för utvecklingsprojekt.

Bakgrund

Kommunerna har idag formellt ingen eller liten rådighet över vad vi kan kalla uppströmsfrågor, det vill säga minimering av uppkomsten av avfall, minimering av avfallets innehåll av farliga ämnen samt återanvändning. Avfall Sveriges vision, ”Det finns inget avfall”, förutsätter ändå att branschen engagerar sig i dessa frågor. Kommunerna har också en unik möjlighet att kunna påvisa effekterna av konsumtionssamhället genom sin hantering och beskrivning av det uppkomna avfallet. Detta kan utnyttjas för att påverka uppströmsfrågorna i positiv riktning. 

Frågan är hur detta arbete kan utformas. Det omfattar troligen såväl metoder som tekniska system. Men framförallt också kommunikation mellan avfallsinnehavarna och återvinnings- och avfallsbranschen. För att uppnå de högt ställda målen för avfallshanteringen behövs en dialog med kunderna men också deras engagemang. Detta återspeglas i kundbemötande, service till kunderna och i kommunikationen mellan kunderna och avfallsbranschen. Men kundfrågor handlar också om varumärkesbyggande där kontaktytan mellan kunden och avfallshanteringen oftast är kommunens kundtjänst.

Målen för återanvändning och återvinning kan aldrig sägas ha uppnåtts om det inte finns en mottagande marknad för de utsorterade produkterna och materialen. Även om styrmedel till viss del kan utjämna förutsättningarna till fördel för återanvändning och återvinning, så återstår inte sällan andra hinder. Detta gäller till exempel användande av biogödsel, el och värme från behandlingsanläggningar, gas från deponier och rötning, slagg och aska från avfallsförbränning och givetvis användningen av återvunna material från källsortering samt produkter avsedda för återanvändning.

Kriterier för projektansökningar till Avfall Sverige 2016-2018

Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom samordnade insatser främja medlemmarnas verksamhetsutveckling för en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett samhällsperspektiv. Utvecklingssatsningens inriktning ska utgå från medlemmarnas behov och kunna kopplas till Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall” med tillhörande långsiktiga mål att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin.

Ansökningarna ska ses utifrån ett medlemsperspektiv med fokus på svensk avfallshantering! Kan resultaten komma merparten av Avfall Sveriges medlemmar till direkt nytta inom en rimligt kort tid? Om detta kan utläsas av projektansökan så ökar chansen att den kan bifallas.

Fokusområden 2016-2018

A. Förebyggande och återbruk

Detta område ska visa hur vi rör oss uppåt i avfallshierarkin med fokus på de två översta trappstegen.

Varför är detta område viktigt?

Det gynnar arbetet med att bryta sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt.

B. Konsumentbeteenden

Att undersöka hur människors konsumtion påverkar avfallsströmmarna. Att hitta sätt att påverka och påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Varför är detta område viktigt?

Det ger kunskap om sambandet mellan konsumtion och avfall. Ger också kunskap för att kunna arbeta avfallsförebyggande.

C. Råvaror och avsättning

Att nyttiggöra resurser i avfallet innebär en rörelse uppåt i avfallshierarkin. Ska belysa framtida efterfrågan och prisutveckling i användarledet och avse både material och energi.

Varför är detta område viktigt?

Råvarubrist är ett högst troligt scenario i framtiden. Det förutsätter en effektiv resurshushållning och en förståelse för slutanvändarens behov av resurserna. 

Övriga utvecklingsområden

Avsikten med fokusområdena A-C är att peka ut särskilda frågor som bör ingå i Avfall Sveriges portfölj av utvecklingsprojekt. Men det innebär inte att övriga frågor ska lämnas därhän. Tvärtom är det viktigt med projektansökningar inom hela avfallshanteringsområdet för att kunna behålla och vidareutveckla den höga nivå som svensk avfallshantering befinner sig på!

Förutsättningar för finansiering

Avfall Sverige kan bevilja hela eller delar av finansieringen till ett projekt. Extern medfinansiering är inget krav men innebär ett plus genom att visa på ett brett intresse för frågan. För externa ansökningar som beviljats de senaste fem åren låg 75 procent av de beviljade beloppen mellan 60 000 och 250 000 kr och 90 procent låg mellan 35 000 och 300 000 kronor. Medelvärdet för beviljade externa ansökningar låg på 165 000 kronor. Ju högre belopp, desto högre krav på direkt relevans för flertalet av Avfall Sveriges medlemmar.

Så ansöker du

Ansökan görs elektroniskt genom ifyllande av ansökningsblankett och projektbeskrivning som finns för nerladdning i högerspalten.

Viktiga datum 2017

  Ansöknings-period 1 Ansöknings-period 2 Ansöknings-period 3 Ansöknings-period 4
Sista ansökningsdag 2017-01-25 2017-05-10 2017-08-10 2017-11-01
Beslut i UVK 2017-03-01 2017-06-14 2017-09-14 2017-12-06

Ändringar i tidsplan och utlysningstext kan göras under utlysningstiden och publiceras då här på hemsidan.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om Avfall Sveriges utvecklingssatsning och om ansökningar kan fås av:

Per Nilzén, 040-356613, per.nilzen@avfallsverige.se

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad 2017-01-13 av Ingegerd Svantesson

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!