Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Utlysning för utvecklingsprojekt inom avfalls- och återvinningsområdet 2014-2016

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning och bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Detta sker genom en gemensam utvecklingssatsning som finansieras av Avfall Sveriges kommunala medlemmar. Satsningen har i grunden en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt. Avfall Sveriges styrelse har tillsatt en särskild kommitté med uppgift att besluta om utvecklingsprojekten. Alla, såväl Avfall Sveriges medlemmar som icke medlemmar, kan söka bidrag för utvecklingsprojekt.

Avfall Sveriges vision

Avfall Sverige har antagit en vision: ”Det finns inget avfall”. Till visionen hör två konkreta mål fram till år 2020: ”Sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits” och ”Det sker en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin”. Med detta som utgångspunkt har Avfall Sverige anpassat och förtydligat inom vilka prioriterade områden som utvecklingssatsningen ska fokusera på.

Bakgrund

Kommunerna har idag formellt ingen eller liten rådighet över vad vi kan kalla uppströmsfrågor, det vill säga minimering av uppkomsten av avfall, minimering av avfallets innehåll av farliga ämnen samt återanvändning. Avfall Sveriges vision, ”Det finns inget avfall”, förutsätter ändå att branschen engagerar sig i dessa frågor. Kommunerna har också en unik möjlighet att kunna påvisa effekterna av konsumtionssamhället genom sin hantering och beskrivning av det uppkomna avfallet. Detta kan utnyttjas för att påverka uppströmsfrågorna i positiv riktning.
Frågan är hur detta arbete kan utformas. Det omfattar troligen såväl metoder som tekniska system. Men framförallt också kommunikation mellan avfallsinnehavarna och återvinnings- och avfallsbranschen. För att uppnå de högt ställda målen för avfallshanteringen behövs en dialog med kunderna men också deras engagemang. Detta återspeglas i kundbemötande, service till kunderna och i kommunikationen mellan kunderna och avfallsbranschen. Men kundfrågor handlar också om varumärkesbyggande där kontaktytan mellan kunden och avfallshanteringen oftast är kommunens kundtjänst.

Målen för återanvändning och återvinning kan aldrig sägas ha uppnåtts om det inte finns en mottagande marknad för de utsorterade produkterna och materialen. Även om styrmedel till viss del kan utjämna förutsättningarna till fördel för återanvändning och återvinning, så återstår inte sällan andra hinder. Detta gäller till exempel användande av biogödsel, el och värme från behandlingsanläggningar, gas från deponier och rötning, slagg och aska från avfallsförbränning och givetvis användningen av återvunna material från källsortering samt produkter avsedda för återanvändning.

Utlysning

Avfall Sverige Utveckling inbjuder till ansökningar för utvecklingsprojekt inom avfalls- och återvinningsområdet 2014-2016 inom främst följande prioriterade områden:

A.    Förebyggande och återbruk

Detta område ska visa hur vi rör oss uppåt i avfallshierarkin med fokus på de två översta trappstegen.

Varför är detta område viktigt?

Det gynnar arbetet med att bryta sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt.

B.    Konsumentbeteenden

Att undersöka hur människors konsumtion påverkar avfallsströmmarna. Att hitta sätt att påverka och påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Varför är detta område viktigt?

Det ger kunskap om sambandet mellan konsumtion och avfall. Ger också kunskap för att kunna arbeta avfallsförebyggande.

C.    Råvaror och avsättning

Nyttiggör resurser i avfallet och innebär en rörelse uppåt i avfallshierarkin. Ska belysa framtida efterfrågan och prisutveckling i användarledet och avse både material och energi.

Varför är detta område viktigt?

Råvarubrist är ett högst troligt scenario i framtiden. Det förutsätter en effektiv resurshushållning och en förståelse för slutanvändarens behov av resurserna.

Sökanden ska i sin ansökan visa att minst ett av de prioriterade områdena adresseras. Projekten ska resultera i konkreta resultat som inom rimlig tid kan bidra till medlemmarnas hållbara utveckling.

Avfall Sverige kan bevilja hela eller delar av finansieringen till ett projekt. Extern medfinansiering är inget krav för projekt som avser Avfall Sveriges prioriterade områden. Men övriga projekt, som inte kan hänföras till något prioriterat område, ska normalt motfinansieras till minst 50 procent genom sökandes försorg.

Avfall Sverige avser att reservera minst fyra miljoner kronor per år 2014-2016 för utvecklingsprojekt inom de prioriterade områdena. Hos Avfall Sverige sökta belopp bör ligga inom intervallet 100 000 till 800 000 kronor.

Så ansöker du

Ansökan görs elektroniskt genom ifyllande av ansökningsblankett och projektbeskrivning som finns för nerladdning i högerspalten.

Tidsplan

Sista ansökningsdag Beslutsdatum
2014-03-31 4 juni 2014
2014-09-30 16 december 2014
2015-03-31 10 juni 2015
2015-09-25 8 december 2015
2016-03-31 juni 2016
2016-09-30 december 2016

Ändringar i tidsplan och utlysningstext kan göras under utlysningstiden och publiceras då här på hemsidan.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om Avfall Sveriges utvecklingssatsning och om ansökningar kan fås av:

Per Nilzén, 040-356613, per.nilzen@avfallsverige.se

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad 150303 av Ingegerd Svantesson