Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sveriges guider

En viktig uppgift för Avfall Sverige är att ta fram vägledningar och riktlinjer för hur branschen ska hantera och tolka olika begrepp, definitioner och företeelser inom avfallsområdet. Avfall Sveriges guider kan bidra till en samsyn på tolkningar, vilket kan ge bättre beslutsunderlag. Guiderna finns för nedladdning på medlemssidorna.

Sedan mars 2010 har följande guider publicerats:

Guide #1: Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper

Guide #2: Införande av system för insamling av källsorterat matavfall

Guide #3: Undantag från kommunala föreskrifter för avfallshantering

Bilaga till Guide #3: Exempel på rättspraxis som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter

Guide #4: Innebörden av begreppet hushållsavfall, reviderad version maj 2013

Guide #5: Fastighetsägares efterlevnad av avfallsföreskrifternas krav: Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning av hushållsavfall i relation till bistånd och stöd från socialnämnden

Guide #6: Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper

Guide #7: Anvisning av plats för hushållsavfall

Guide #8: Gemensam avfallsbehållare

Guide #9: Juridiska förutsättningar för förebyggande och återanvändning

Guide #10: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling

Guide #11: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner

Guide #12: Rekommendation avseende miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning

Guide #12: Recommendation regarding environmental accounting of waste incineration with energy recovery

Guide #13: Hållbar arbetsmiljö vid slamtömning av enskilda avlopp

Guide #14: Regler vid konkurs när det gäller borttransport av hushållsavfall och utkrävande av avfallsavgifter

Guide #15: Insamling av matavfall, vad gäller enligt animaliska biproduktslagstiftningen?

Guide #16: Redovisning för den  kommunala avfallsbranschen – rekommendationer för intäkts-, investerings- och särredovisning

Guide #17: Vägledning lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (reviderad mars, april och september 2017)

Guide #18: Vägledning lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (reviderad mars, april och september 2017)

Guide #19 Fosforfilter – hantering och byten

Guide #20 Antagande och revidering av renhållningsordningen

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!