Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sveriges guider

En viktig uppgift för Avfall Sverige är att ta fram vägledningar och riktlinjer för hur branschen ska hantera och tolka olika begrepp, definitioner och företeelser inom avfallsområdet. Avfall Sveriges guider kan bidra till en samsyn på tolkningar, vilket kan ge bättre beslutsunderlag. Guiderna finns för nedladdning på medlemssidorna.

Sedan mars 2010 har följande guider publicerats:

Guide #1: Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper

Guide #2: Införande av system för insamling av källsorterat matavfall

Guide #3: Undantag från kommunala föreskrifter för avfallshantering

Bilaga till Guide #3: Exempel på rättspraxis som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter

Guide #4: Innebörden av begreppet hushållsavfall, reviderad version maj 2013

 

(Guiden kommer att uppdateras utifrån MÖD 2012:49 och Naturvårdsverkets vägledning om spillfett och fett från fettavskiljare)

Guide #5: Fastighetsägares efterlevnad av avfallsföreskrifternas krav: Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning av hushållsavfall i relation till bistånd och stöd från socialnämnden

Guide #6: Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper

Guide #7: Anvisning av plats för hushållsavfall

Guide #8: Gemensam avfallsbehållare

Guide #9: Juridiska förutsättningar för förebyggande och återanvändning

Guide #10: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling

Guide #11: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner

Guide #12: Rekommendation avseende miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning

Guide #12: Recommendation regarding environmental accounting of waste incineration with energy recovery

Guide #13: Hållbar arbetsmiljö vid slamtömning av enskilda avlopp

Guide #14: Regler vid konkurs när det gäller borttransport av hushållsavfall och utkrävande av avfallsavgifter

Guide #15: Insamling av matavfall, vad gäller enligt animaliska biproduktslagstiftningen?

Guide #16: Redovisning för den  kommunala avfallsbranschen – rekommendationer för intäkts-, investerings- och särredovisning

Guide #17: Vägledning lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (reviderad mars, april och september 2017)

Guide #18: Vägledning lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (reviderad mars, april och september 2017)

Guide #19 Fosforfilter – hantering och byten

Guide #20 Antagande och revidering av renhållningsordningen

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se