Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2007

Nedan finns en förteckning över 2007 års rapporter från Avfall Sverige.
Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. Läs mer om rapporterna via länkarna nedan. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

2007:01 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor

2007:02 Frivilligt åtagande - inventering av utsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar (reviderad 2009)

2007:03 Nedbrytning av organiska föreningar i rökgasreningsprodukter vid avfallsförbränning

2007:04 Hantering av förpackat livsmedelsavfall

2007:05 Insamling och behandling av hushållsavfall. Former och utförande samt ekonomiska effekter på avfallsavgifterna

2007:06 Uppföljning: Kontroll av tätskiktskonstruktionen på Dragmossens deponi

2007:07 Mall för renhållningsordning Föreskrifter för avfallshantering

2007:08 Metod för riskinventering/analys i det systematiska arbetsmiljöarbetet

2007:09 Insamlingssystem för matavfall från restauranger, storkök och butiker

2007:10 Utvärdering av svensk avfallspolitik i ett systemperspektiv

2007:11 Metalliskt aluminium. Vätgasbildning och ökad pannbeläggning vid avfallsförbränning

2007:12 Sluttäckning av avfallsupplag. Alternativa metoder att uppnå gällande krav avseende infiltration

2007:13 Utvärdering av certifieringssystemen för biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152

2007:14 Elektroporation. Test av ny teknik för ökad metanbildning och hygienisering vid rötning

Rapporter ur utvecklingssatsningen för avfallsförbränning

F2007:01 Konvertering av hetvattenpannor till kraftvärmeproduktion

F2007:02 Handbok för praktisk tillämpning av standarden SS-EN 14181 Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem

F2007:03 Underlag för val av referenssubstans för zink inför klassning enligt Avfallsförordningen

Rapporter ur utvecklingssatsningen för biologisk behandling

B2007:01 Alternativa hygieniseringsmetoder

B2007:02 Skumning vid svenska samrötningsanläggningar

B2007:03 System för tvätt av kärl – sammanställning av erfarenheter från kommuner med insamling av källsorterat matavfall

B2007:04 Åtgärder mot lukt – erfarenheter från svenska anläggningar för behandling av bioavfall

Rapporter ur utvecklingssatsningen för deponering

D2007:01 Hantering av svårsedimenterat slam från bland annat färg- och limindustri

D2007:02 Försök med markförbättrande åtgärder i Salixodling Hedeskoga avfallsanläggning, Sysav

D2007:03 Om potentialen i fältmätningar av urlakning med hjälp av tid-rumreflektometri (TDR)

D2007:04 Utvärdering av lakvattenkvalitet med multivariat analys

D2007:05 Att minska risken för brand på deponier – förslag till brandriskanalys

D2007:06 Uppföljning av sluttäckningskonstruktioner

D2007:07 Utvärdering av behandlingsmetoder för lakvatten från deponier – kemisk karakterisering av lakvatten före och efter olika behandlingssteg på ett antal svenska deponier

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se