Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2008

Nedan finns en förteckning över 2008 års rapporter från Avfall Sverige.
Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

2008:01 Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster

2008:02 Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror

2008:03 Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande

2008:04 Kartläggning av information till nysvenskar

2008:05 Återvinning av planglas från fönster

2008:06 Slaggrus för sammansatta obundna material i väg- och anläggningsbyggande. Handbok

2008:07 Riskbedömning vid deponier. Modellering enligt TAC-modellen för svenska förhållanden

2008:08 Ammoniakavgång från luftade dammar med lakvatten - ett problem?

2008:09 Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

2008:10 Minimering av lukt från kompostering av matavfall genom processoptimering – ett nordiskt samarbetsprojekt

2008:11 Förstudie - Framtagande av modell för beräkning av insamling av hushållens farliga avfall

2008:12 Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare

2008:13 Energi från avfall ur ett internationellt perspektiv

2008:14 Den mikrobiella arbetsmiljön vid insamling av matavfall

2008:15 Nya avfallsfraktioner från små avlopp – kretslopp och omhändertagande

2008:16 Metodik för klassificering av H14-kriteriet i Avfallsförordningen

2008:17 Kommunsamverkan inom avfallshanteringen i Norge och Nederländerna

2008:18 Konstruktion av avfallstaxa

Rapporter ur utvecklingssatsningen för avfallsförbränning

F2008:01 Högre elutbyte ur avfall

F2008:02 Översättning av kapitel 5 (BAT) i BREF Waste Incineration

F2008:03 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901)

F2008:04 Miljökonsekvensanalys av Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

F2008:05 Karaktärisering av fasta inhomogena bränslen - inverkan av metoder för provtagning och provberedning

F2008:06 Energy Report, Status 2006

F2008:07 Metod för provförbränning av avfall

F2008:08 Intervjubaserad genomgång och sammanställning av korrosion och beläggningar i svenska avfallspannor

Rapporter ur utvecklingssatsningen för biologisk behandling

B2008:01 Luktproblem vid biologisk behandling En genomgång av situationen i Sverige och av europeiska riktlinjer

B2008:02 Översikt över metoder för biogödselhantering

Rapporter ur utvecklingssatsningen för deponering

D2008:01 Minskad mängd organiskt avfall på deponi. Effekt på redox-förhållanden, nedbrytning av organiskt material och utlakning av redox-känsliga ämnen

D2008:02 Eco-Tech 2007. Proceedings. Part I, Part II (Denna rapport finns endast utgiven av Kalmar högskola)

D2008:03 Beräkning av kostnader för avslutning och efterbehandling av deponier
Bilaga till rapport D2008:03

Lediga platser

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Gästrike återvinnare söker distributionsansvarig till Ekogas i Gävle.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker vikarierande avfallsstrateg.

Ladda ner annonsen

OX2 Bio i Helsingborg söker KAM för substrat och biogödsel.

Läs mer

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

Tekniska Verken i Kiruna söker miljöingenjör.

Läs mer

SÖRAB söker en platschef till Hagby återvinningsanläggning.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!