Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2008

Nedan finns en förteckning över 2008 års rapporter från Avfall Sverige.
Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

2008:01 Vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster

2008:02 Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror

2008:03 Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande

2008:04 Kartläggning av information till nysvenskar

2008:05 Återvinning av planglas från fönster

2008:06 Slaggrus för sammansatta obundna material i väg- och anläggningsbyggande. Handbok

2008:07 Riskbedömning vid deponier. Modellering enligt TAC-modellen för svenska förhållanden

2008:08 Ammoniakavgång från luftade dammar med lakvatten - ett problem?

2008:09 Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

2008:10 Minimering av lukt från kompostering av matavfall genom processoptimering – ett nordiskt samarbetsprojekt

2008:11 Förstudie - Framtagande av modell för beräkning av insamling av hushållens farliga avfall

2008:12 Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare

2008:13 Energi från avfall ur ett internationellt perspektiv

2008:14 Den mikrobiella arbetsmiljön vid insamling av matavfall

2008:15 Nya avfallsfraktioner från små avlopp – kretslopp och omhändertagande

2008:16 Metodik för klassificering av H14-kriteriet i Avfallsförordningen

2008:17 Kommunsamverkan inom avfallshanteringen i Norge och Nederländerna

2008:18 Konstruktion av avfallstaxa

Rapporter ur utvecklingssatsningen för avfallsförbränning

F2008:01 Högre elutbyte ur avfall

F2008:02 Översättning av kapitel 5 (BAT) i BREF Waste Incineration

F2008:03 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901)

F2008:04 Miljökonsekvensanalys av Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

F2008:05 Karaktärisering av fasta inhomogena bränslen - inverkan av metoder för provtagning och provberedning

F2008:06 Energy Report, Status 2006

F2008:07 Metod för provförbränning av avfall

F2008:08 Intervjubaserad genomgång och sammanställning av korrosion och beläggningar i svenska avfallspannor

Rapporter ur utvecklingssatsningen för biologisk behandling

B2008:01 Luktproblem vid biologisk behandling En genomgång av situationen i Sverige och av europeiska riktlinjer

B2008:02 Översikt över metoder för biogödselhantering

Rapporter ur utvecklingssatsningen för deponering

D2008:01 Minskad mängd organiskt avfall på deponi. Effekt på redox-förhållanden, nedbrytning av organiskt material och utlakning av redox-känsliga ämnen

D2008:02 Eco-Tech 2007. Proceedings. Part I, Part II (Denna rapport finns endast utgiven av Kalmar högskola)

D2008:03 Beräkning av kostnader för avslutning och efterbehandling av deponier
Bilaga till rapport D2008:03

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se