Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rapporter 2009

Nedan finns en förteckning över 2009 års rapporter från Avfall Sverige.
Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar, saknas inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Rapporterna kan inte längre laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck.

Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

U 2009:01 Verktyg för bättre sortering på återvinningscentraler

U 2009:02 Användning av värmekamera inom avfallshantering. Förstudie

U 2009:03 Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar

U 2009:03 Microbiological Handbook for Biogas Plants

U 2009:04 Rening av lakvatten, avloppsvatten och reduktion av koldioxid med hjälp av alger

U 2009:05 Energy from waste – An international perspective

U 2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall

U 2009:07 Torrkonservering av matavfall från hushåll

U 2009:08 Alternativa konstruktionsmaterial på deponier, vägledning

U 2009:09 Viktbaserad renhållningstaxa som styrmedel

U 2009:10 Uppföljning av slaggrusprovvägar

U 2009:11 Detektering och kvantifiering av metangasläckage från deponier

U 2009:12 Avfallshantering på öar och i glesbygd

U 2009 13 Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion

U 2009:14 Substrathandbok för biogasproduktion

U 2009:15 Fiskhälsa – användning av biomarkörer hos exponerad regnbågsöring och vildfångad öring i ett vattendrag med blandat dagvatten och lakvatten från deponi

U 2009:16 Nya lakvatten – kemisk sammansättning och lämplig behandling

U 2009:17 Inventering av återvinningsbart materialverksamhetsavfall - förstudie

U 2009:18 Energy from waste Potential contribution to EU renewable energy and CO2 reduction targets

U 2009:19 Detektering av gas i deponier med resistivitet

U 2009:20 Fastighetsnära insamling av farligt avfall från hushåll

U 2009:21 Utvärderingsmodeller vid upphandling

U 2009:22 Utveckling av en bättre avfallsterminologi på återvinningscentraler – kartläggning och empiriska försök

U 2009:23 Uppföljning till projektet ”Metodik för klassificering av H14-kriteriet i Avfallsförordningen”

U 2009:24 Avfallsminimering – Att minska hushållens avfallsmängder
En översikt av policys, konkreta initiativ och idéer i utvalda länder

Rapporter ur utvecklingssatsningen för avfallsförbränning

F 2009:01 Flygaskors egenskaper i våt miljö

F 2009:02 Erfarenheter av miljöpåverkan vid användning av slaggrus som förstärkningslager

F 2009:03 PCB- och dioxininnehåll i svenska avfallsbränslen

F 2009:04 Sammanställning av analyssvar från konserveringstest av kondensatvatten

F 2009:05 Deponering eller utfyllnad av bergrum med RGR

F 2009:06 Möjligheterna att använda rökgasreningsrester vid efterbehandlingen av deponier med sulfidhaltiga gruvavfall – Rapport över laboratorieförsök

F 2009:07 Elektrokemisk metallåtervinning ur slagg och flygaska

F 2009:08 Uppföljande undersökning av dioxin i rester från svensk avfallsförbränning

F 2009:09 Mätningar som underlag för minimerad miljörapportering E-PRTR

F 2009:10 Basiska kemikalier i rökgasreningssystem

Rapporter ur utvecklingssatsningen för biologisk återvinning

B 2009:01 Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner

B 2009:02 Strategiskt arbete med luktproblem vid biologisk behandling – goda exempel på lösningar vid svenska anläggningar

B 2009:03 Identifiering och riskbedömning av mögelsvampen Neurospora vid avfallsinsamling

B 2009:04 Utvärdering av funktion på slam- och fettavskiljare Star Bowling, Göteborg

Rapporter ur utvecklingssatsningen för deponering

D 2009:01 Övervakning av tätskikt i deponier med impedansspektroskopi

D 2009:02 Behovet av nedströmsskydd ur ett långtidsperspektiv

D 2009:03 Kvalitet i nya deponiers lakvatten – exemplet Fläskebo

D 2009:04 Referensdata för miljöbedömning av alternativa materiali sluttäckning av avfallsupplag

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se