Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

HCS – Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1

Sammanfattning: Miljöcertifiering av byggnader har blivit ett bra verktyg för byggherrar och fastighetsägare för att arbeta målinriktat med miljöfrågor. Vid exploatering av stora områden är det intressant att ta ett större grepp avseende hållbarhetsfrågor för hela stadsdelen. Idag finns det främst två certifieringssystem för stadsdelar: BREEAM Communities och LEED Neighborhood Development, men även andra system är under utveckling.

I sammanlagt tio workshops och sex seminarier har projektet i ett första steg analyserat processer och system för certifiering som leder till hållbar stadsutveckling. Syftet har också varit att starta dialog och samverkan mellan kommuner, byggherrar, fastighetsägare, energibolag, forskare, statliga verk, konsulter, arkitekter med flera för att diskutera hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Vidare har projektet sammanfattat råd till olika aktörer hur hållbarhetscertifiering av stadsdelar kan utföras och hur resultatet bör kommuniceras. I projektet har också ingått att sprida information via hemsida, skriftlig rapport, artiklar, film och seminarier.

För att möjliggöra en svensk anpassning behöver frågor formuleras om utifrån den svenska planprocessen och aktörers olika roller och ansvarsfördelning. På flera håll behöver man ta fram en ny ansats som fångar upp en mer svensk ambition inom området. Ambitionsnivån för de olika frågorna och poängsättningen behöver omdefinieras utifrån vad som är lagkrav och ”best practice” både i Sverige och internationellt. Detta gäller både tekniska lösningar och för planeringsverktyg och samverkansformer. Önskvärt också är att frågeställningar utgår ifrån ett systemperspektiv och funktion snarare än att föreslå en specifik styrande lösning.
I en fortsatt anpassningsprocess behövs därför större tyngdpunkt läggas på den svenska planprocessen så att den blir utgångspunkten för ett svenskt certifieringssystem. Det kan också vara av intresse att identifiera svenska initiativ och verktyg som kan spridas såväl nationellt som internationellt. Långsiktigt behöver man också hitta en form för hur man bevakar att frågorna inom systemet hålls uppdaterade över tid så att styrning och certifiering av stadsutvecklingsprojekt förblir ett relevant arbetssätt för hållbar stadsutveckling. 

I ett svenskt perspektiv arbetar vi ofta mer ur ett systemperspektiv och utgående ifrån funktion. Önskvärt vid en anpassning är problemformuleringar och syften med vad man vill uppnå istället för färdiga enskilda åtgärdsförslag för hur man ska göra.
En jämförelse mellan miljömålens indikatorer och frågorna inom BREEAM Communities ger en bild av att hållbarhetscertifiering av stadsdelar kan vara ett viktigt verktyg för att på ett samlat sätt bidra till att nå våra miljömål. Sex av de tematiska kategorierna kopplar i olika utsträckning till 10 av våra 16 miljömål.

Slutsatsen blir att BREEAM Communities är ett system som kan användas i Sverige, men ett omfattande arbete krävs för att anpassa systemet till svenska förhållanden. Framförallt saknas ett systemperspektiv som hanterar hur stadsdelen som genomgår certifieringen relaterar till omgivningen. Detaljeringsgraden är för hög och ojämn för många aspekter. Istället för att detaljstyra borde målstyrning användas. På så vis kan man uppmuntra innovation och undvika tillfälliga stadsplaneringsideologier. 

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se