Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Karaktärisering av deponier samt detektering av deponigas med geofysiska metoder

Sammanfattning: Det finns tydliga indikationer på att man kan detektera gas med resistivitet. Energipotentialen i deponigasen kan därmed utnyttjas bättre och läckaget av klimatgaser till atmosfären kan minskas. Samtidigt kan föroreningsbelastningen till vattenresurser minskas genom en bättre förståelse av vattens förekomst och rörelser i deponier.

I denna rapport beskrivs MaLaGa-projektet Fas 2 (Mapping Landfill Gas and internal structures using geophysics) som är en fortsättning på det under 2009 avslutade och rapporterade utvecklingsprojektet ”Användning av geofysik för detektering av gas i deponier (Fas 1)”. Baserat på resultaten från Fas 1 har huvudsyftet med MaLaGa-projektet Fas 2 varit att vidareutveckla geoelektriska mätmetoder för bättre förståelse av förhållanden under markytan på deponier. De geoelektriska mätmetoder som använts har i huvudsak varit resistivitet och inducerad polarisation (IP), men även andra geofysiska metoder har utvärderats. Dessa har varit seismik, stångslingram (elektromagnetiskt profileringsinstrument/Electromagnetic Conductivity Meter CMD) samt magnetometri.

De tydligaste slutsatserna som kan dras av resultaten från projektet är följande:

  •  Det finns ett tydligt samband mellan anomalier med hög resistivitet och gasflöde vid markytan samt metankoncentration i marken.
  •  Markens resistivitet beter sig på olika sätt beroende på säsong. Då variationerna över tid är stora och svårtolkade på vintern, är de mindre och lättare att koppla till variationer i vädret under sommaren.
  •  Under både sommar och vinter verkar kraftig nederbörd vara den faktor som spelar störst roll för utsläpp av deponigas från markytan.
  •  Storskaliga resistivitetsmätningar och mätningar med stångslingram visar god överensstämmelse. Stångslingram är en betydligt snabbare metod, men ger endast en plankarta som resultat till skillnad från resistivitet och IP där resultaten kan presenteras som en 3D-volym.
  •  Resistivitet och IP (och normaliserad IP) gav en god uppfattning om deponins inre struktur och sluttäckning.
  •  Resistivitet gav i kombination med refraktionsseismik en tolkning av grundvattenytans läge.

Syftet med MaLaGa-projektet Fas 2 har varit att vidareutveckla förståelsen för förhållanden under mark i deponier samt att utveckla en metodik som baseras på användning av flera geofysiska metoder. Ytterligare ett syfte har varit att utveckla förståelsen för andra materialparametrars inverkan på processer för att bättre förstå förekomst och rörelser av gas och vatten i deponier på detaljnivå (till exempel portryck, temperatur, fukthalt och joninnehåll), samt för att karakterisera innehåll och uppbyggnad av deponier.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se