Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt hållbarhetskriterierna

Sammanfattning: Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har gemensamt tagit fram hjälpmedel som kan användas i arbetet med hållbarhetskriterierna.

Hjälpmedlen utgörs av två skilda delar, dels ett förslag till kontrollsystem att användas som underlag för framtagningen av det egna kontrollsystemet, dels ett beräkningsverktyg som kan användas för sammanställning och beräkning av data för rapporteringen till Energimyndigheten. 

Implementeringen av ett EU-direktiv om förnybar energi ställer krav på leverantörerna av förnybara bränslen att de ska rapportera sålda mängder till Energimyndigheten enligt de så kallade hållbarhetskriterierna samt visa att den sålda gasen uppfyller kriterierna. I dessa kriterier ingår bland annat att utsläppen av växthusgaser ska minskas i förhållande till de fossila alternativen. För biogas som används som fordonsbränsle betyder det att utsläppen av växthusgaser från produktion och distribution måste beräknas. Energimyndighetens föreskrifter om hållbarhetskriterier innehåller även krav på företagen att de ska ha ett kontrollsystem som ska säkerställa att bestämmelserna om hållbarhetskriterierna uppfylls.

EU-direktivets syfte är att främja användningen av förnybara energikällor och det innehåller för medlemsstaterna bindande nationella mål om att öka användningen av energi från förnybara källor. Utöver de nationella målen innehåller direktivet även så kallade hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Dessa kriterier måste vara uppfyllda för att bränslena ska kunna ingå i redovisningen av uppfyllandet av de nationella målen om användningen av förnybara bränslen. Kriterierna måste också vara uppfyllda för att bränslena ska vara berättigade till statligt stöd, som skattebefrielse för biogas.

Hållbarhetskriterierna innehåller krav som omfattar hela produktionskedjan, från den mark som råvaran odlas på, till användning av bränslet i fordonet. Utsläppen av växthusgaser från de förnybara drivmedlen, beräknade i ett livscykelperspektiv från odling till slutanvändning, ska enligt direktivet minska i förhållande till användningen av fossila bränslen. För att säkerställa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda ska alla aktörer verksamma i hela produktionskedjan ha ett kontrollsystem med rutiner och anvisningar för insamling av underlagsdata samt för kontroller av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda.

Alla leverantörer av biogas som är skattskyldiga ska årligen rapportera till Energimyndigheten mängden levererad biogas som uppfyller hållbarhetskriterierna. För att kunna göra detta behöver leverantörerna utöver ett kontrollsystem även system för sammanställning av information om levererad biogas och för beräkning av växthusgasutsläppen från hela produktionskedjan. Även aktörer som endast är verksamma i en del av produktionskedjan har behov av dessa system. Till exempel ska den som producerar biogas och säljer biogas till en distributör lämna hållbarhetsdata för den gas som levererats.

Inom projektet har ett verktyg tagits fram som består av en Excel-arbetsbok som innehåller olika blad/flikar för olika funktioner. Instruktionerna till verktyget visar hur det är uppbyggt och hur det används. Verktyget med tillhörande instruktioner finns för nedladdning från Energigas Sveriges hemsida www.energigas.se

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se