Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Skyddsavstånd inom biogasanläggningar

Sammanfattning: Projektet innehåller rekommendationer för minsta avstånd mellan gasbärande anläggningsdelar och omgivande objekt inom biogasanläggningarna där riskerna som är förknippade med hanteringen av den brandfarliga varan är kända.

Kravet på betryggande avstånd vid hantering av biogas är kopplat till Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Utifrån lagstiftningen är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bemyndigade att ge ut föreskrifter på området. Föreskriften SÄIFS 2000:4 om Cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas utvecklar kravet på betryggande placering och innehåller anvisningar för minsta avstånd kring bland annat cistern och gasklockor. Föreskriften syftar till att vara användbar för en allmängiltig hantering av brandfarlig gas och kan av naturliga skäl inte beakta förutsättningar och anläggningsdelar specifika för biogasanläggningar. Mot denna bakgrund har ett behov identifierats inom biogasbranschen att förtydliga hur kraven på betryggande avstånd kan uppfyllas inom biogasanläggningar och att utreda vilka rekommenderade minsta avstånd som är tillämpbara.

I befintliga anvisningar för minsta avstånd görs det huvudsakligen skillnad på våta från torra gasklockor. Istället bedöms det ur ett riskperspektiv vara mer relevant att göra skillnad på gasklockor utifrån vilket material den gashållande och skyddande konstruktionen är tillverkad av. Materialegenskaperna för den gashållande konstruktionen bedöms alltså vara mer avgörande för riskbilden, än om gasklockan är av våt eller torr typ.

Utifrån indelningen av anläggningsdelar i membranduk, stålvägg och betongvägg har analys med scenariobaserade konsekvensberäkningar genomförts för att bestämma lämpliga minsta avstånd mellan anläggningsdelar och till byggnader inom anläggningen där risker förknippade med hanteringen av den brandfarliga varan är känd. De studerade scenarierna omfattar huvudsakligen brandspridningsrisk vid brand i byggnad, brandspridningsrisk vid brand i gasbärande anläggningsdel och gasspridning vid läckage från anläggningsdel. Vid val av scenarier och beräkningsförutsättningar har utgångspunkten varit att avstånden bör vara baserade på så kallade ”värsta troliga scenarion” snarare än ”värsta möjliga scenarion”. Ett visst inslag av kostnad mot nytta bör vägas in i schablonmässiga krav eller rekommendationer av denna typ.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se