Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Mätning av fossilandel i rökgas

Sammanfattning: 14C-mätningar i rökgasen är en bra metod att bestämma andelen fossil koldioxid i blandade bränslen, speciellt om bakgrundsvärdet på det biogena kolet är känt. Men denna studie innehåller för lite mätningar för att man ska kunna bestämma någon direkt osäkerhet förknippad med metoden. Klart är dock att det behövs mer studier, dels för att kunna bestämma en osäkerhet förknippad med metoden, dels för att kunna fastslå ett lämpligt bakgrundsvärde för avfall.

När det gäller bestämning av fossilandel i blandbränslen finns det några olika alternativ. Ett antal av dessa har utvärderats i det forskningsprojekt som genomfördes i Avfall Sveriges regi under 2010-2011. Eftersom det projektet gjordes på riktiga anläggningar med avfall som bränsle gick det dock inte att fastslå vilken metod som var mest rättvisande.

Detta projekt har därför undersökt 14C-analyser i rökgasen på kända bränsleblandningar. Målet har varit att se om denna metod ger en god överensstämmelse och i framtiden skulle kunna utgöra en framtida referensmetod. Målet har också varit att genom en litteraturstudie undersöka hur mycket validering som gjorts av både 14C-metoden och den så kallade balansmetoden (BIOMA).

Mätningarna utfördes som 3 stycken prover om 4 timmar och ett parallellt längre prov som täckte tiden som de övriga proverna togs under. Dessa prover jämfördes med en massbalans på ingående bränsle. Driften på båda anläggningarna var väldigt jämn vilket underlättade provtagningarna. Proverna gjordes på två anläggningar, Värtan (Stockholm, kol/olivkärnor/dolomit) och Ljungsbro(träpulver/Eo5).

Resultaten visade

1. Rökgasprovtagningarna hade god reproducerbarhet inbördes. För Värtan var överensstämmelsen mellan rökgasanalysen och den beräknade bränslemixen mycket god (den relativa skillnaden mot beräknad bränslemix var drygt en halv procent). I det fallet var det en hög fossilandel (>90 %). I Ljungsbro, där fossilandelen var mer överensstämmande med den man kan förvänta sig i blandat avfall (ca 30 %), var skillnaderna större (1,5-3,4 % relativt den beräknade bränslemixen) men fortfarande får det betraktas som god överensstämmelse.

2. Analyserna följder klart den trend som den beräknade bränslemixen uppvisade.

När det gäller litteraturstudien visade den att det finns relativt lite valideringar av båda metoderna i litteraturen, genomgången visade också att båda metoderna har sina styrkor och svagheter, 14C-metoden (oavsett om det är i rökgas eller på fastbränsle) främst i det bakgrundsvärde som resultaten normeras mot och BIOMA dels i sin känslighet för osäkerheter i vissa mätinstrument (CO2, O2) samt antagandet om sammansättningen på fossil respektive biogen andel av avfallet.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se