Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Bakgrundsvärde (14C) för biomassa i avfall, en förstudie

Sammanfattning: Tills det eventuellt tas fram ett svenskt eller skandinaviskt referensvärde avseende 14C för biomassa i avfall, rekommenderas Mohns referensvärde eftersom det också beräknats för 2010 och 2015 och därmed är tillämpligt på den nya handelsperioden som inleds 2013.

Avfallsförbränningsanläggningarnas introduktion i utsläppshandeln ställer nya krav på noggrannheterna vid bestämningen av fossilandel (eller biogenandel) av koldioxidemissionerna. En av metoderna som kan användas för denna bestämning är 14C-analyser på rökgasprover. I ett tidigare Avfall Sverige projekt har det visats att metoden är väl lämpad för bestämning av fossilandelen i rökgasen när man simultant eldar bränslen av både fossilt och biogent ursprung. Metoden har dock en svaghet i dess beroende av ett referensvärde för vad som anses vara 100 % biogent. I den tidigare studien varierade 14C-halterna på 100 % biogent material från 102 pMC (percent modern carbon) för olivkärnor till 116-122 pMC för träpulver.

Avfall innehåller biogent material av olika ursprung, det kan dels vara matavfall som vuxit det senaste året men också gamla möbler, papper eller rivningsavfall vid husrenoveringar. Detta gör frågeställningen kring ett referensvärde lite mer komplicerad än om man eldar monofraktioner.

I litteraturen är det främst två publikationer som behandlar denna frågeställning. Båda har försökt bestämma ett referensvärde för det blandade avfall som förbränns. Den ena har fokus på avfallet som förbränns i Schweiz (Mohn) och den andra en mer generell approach (Fellner).

Tillvägagångssättet i studierna är liknande. En sammansättning av den biogena andelen av avfallet uppskattas och kombineras med bestämningar av ålder/referensvärde på respektive biogen fraktion. Till både sammansättning och fraktionernas referensvärde uppskattas osäkerheterna. Genom en Monte-Carlo simulering genereras sedan ett stort antal slumpmässiga avfallsblandningar utifrån begränsningarna givna av respektive fraktions osäkerheter. Utifrån dessa möjliga avfall beräknas sedan ett medelvärde i fråga om referensvärdet och en därtill hörande osäkerhet. Beräkningarna bygger på litteraturdata, enkäter och egna uppskattningar.

Resultaten från de två studierna skiljer sig något men de ligger inom respektive feluppskattning och får anses utgöra den bästa uppskattning som idag finns på referensvärde på biogenandelen i avfall. Studierna har även täckt in ett stort spann genom att anta stora osäkerheter i de ingående data. Därför bör referensvärdena vara relevanta även för svenska förhållanden.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se