Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning

Sammanfattning: Den svenska biogasmarknaden har genomgått en stark utveckling under cirka 15-20 års tid och har kantats av snabb tillväxt. I nuläget uppgår produktionen av biogas till cirka 1,5 TWh och efterfrågan på biogas som drivmedel har vuxit med 30-40 procent varje år. På några få år har biogasmarknaden gått från små isolerade lokala marknader till regionala distributionssystem, där flera av systemen numera överlappar varandra.

Sedan år 2000 har biogas matats in på naturgasnätet, vilket öppnat upp för effektivare distribution. Under sommaren och hösten 2013 väntas även en demonstrationsanläggning för förgasning av biomassa med vidareförädling till biogas driftsättas i Göteborg. Detta kan ses som starten på en marknadsintroduktion av biogas från förgasning.

Sverige har högt ställda mål för miljö- och klimatpolitiken och ett av de mest utmanande målen är målet att Sverige till år 2030 ska ställa om fordonsflottan – alla bilar, bussar, lastbilar och arbetsmaskiner – till en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Regeringen har därtill tillsatt en utredning: ”Utredning om fossilfri fordonstrafik”, där utredningen bland annat ska identifiera
åtgärder som reducerar transportsektorns beroende av fossila bränslen i linje med visionen om klimatneutrala transporter år 2050. Vidare ska utredningen presentera förslag till styrmedel som leder till att tillgången på hållbara förnybara drivmedel och el motsvarar den framtida efterfrågan.

Biogas har en stor möjlighet att utgöra en viktig del i omställningen till en hållbar transportsektor. Hur stor den framtida biogaspotentialen är har dock diskuterats. Studier har visat på att den totala biogaspotentialen från rötning, utifrån de mest effektiva teknikerna som finns i kommersiellt bruk, från inhemska restprodukter uppgår till ungefär 15 TWh per år. Då även biogas producerad genom termisk förgasning av skoglig biomassa ingår har potentialen uppskattas till ungefär 74 TWh per år. Energimyndigheten publicerade år 2010 rapporten ”Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi” (ER 2010:23), där potentialuppskattningen skiljer sig markant från tidigare studier och potentialen uppgår där till 3-4 TWh.

En förklaring till den låga potentialen är att utredningen har ett starkt fokus på nulägesbeskrivning, vilket gör att den förbigår potentialen från termisk förgasning helt. Vidare kommer inte helhetsbilden av biogasens samhällsvärden fram vilket leder till att de volymer som kan bli aktuella framöver underskattas.

Det övergripande syftet med föreliggande studie har varit att bedöma den realiserbara biogaspotentialen år 2030, från rötning och förgasning, utifrån givna förutsättningar i tre scenarier. För att åstadkomma detta har faktorer som påverkar den svenska biogaspotentialen identifierats och analyserats.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se