Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys

Sammanfattning: Metanutsläppen för fordonsgas i Sverige, över hela kedjan, domineras av bidraget från produktion och uppgradering av biogas och ligger i medeltal 2,7 g CH4/kWh. Men när bästa tillgängliga teknik tillämpas för nytillkommande produktion kommer utsläppen markant att falla ner till cirka 0,45 g CH4/kWh. Syftet med denna rapport är att sammanställa känd kunskap om var metanutsläpp uppstår och hur stora utsläppen är. Målet är även att peka ut områden där fortsatt förbättringsarbete är av speciellt intresse för respektive ansvarig myndighet, företag och organisation som berörs.

Miljö- och klimatnyttan med biogasen är utredd i flera livscykelanalyser. En av de faktorer som pekas ut som avgörande för klimatnyttan är utsläppen av metan, som kan uppstå i flera led av kedjan. Anledningen att läckaget av metan är viktig att hålla nere är att metanet är en så pass stark växthusgas motsvarande 25 CO2-ekvivalenter. De samlade förlusterna av biogas kan uppgå till 10-20 % innan det ger en negativ klimatnytta jämfört med fossilbaserade system. När det gäller utsläpp av naturgas är siffran betydligt lägre då denna är fossil.

Rapporten beräknar och fokuserar således endast på en emissionspost med relevans för klimatnyttan med fordonsgas. Positiva effekter som exempelvis om metanutsläppen minskar på andra områden lyfts inte med i beräkningarna. Sammanställningen i denna rapport kan därför inte användas för att väga olika bränslens klimatnytta mot varandra, utan är tänkt som ett underlag för förbättringsarbete för att säkra och ytterligare öka klimatnyttan med fordonsgasen.
Utsläppen av metan uppstår i följande led:

  • Vid distributionen.
  • I samband med tankning.
  • I fordonsdrift, främst av oförbränd metan från motorerna men även eventuellt läckage från tankarna.

Sammantaget är de största källorna till metanutsläpp från fordonsgaskedjan i Sverige idag biogasproduktionen inklusive uppgraderingen (2,7 g CH4/kWh).
Trenden för dessa utsläpp är minskande, eftersom fokus på just biogasproduktion och minimering av läckor ökar. En bidragande orsak till detta är ”Frivilligt åtagande”, som Avfall Sverige drivit sedan 2007, om att arbeta systematiskt med metanutsläppen från biogasproduktionen. Åtagandet innebär att man åtar sig att mäta metanutsläppen och systematiskt genomföra läcksökning vid anläggningen. Dessutom medverkar man till att det görs mätningar av extern part vart tredje år. I rapporten pekas även ut ett par områden där fortsatta åtgärder behöver vidtas.
Vid fortsatta satsningar på biogas till fordon är det ny teknik som kommer att vara den som används. Det är därför i sammanhanget relevant att belysa vilken effekt det blir på utsläppen av metan vid en utökad användning och produktion. Generellt har urvalet av ”bästa tillgängliga teknik” (Best Available Technology, BAT) utgått ifrån vad som används i Sverige idag, för att ha en så relevant siffra som möjligt för svenska förhållanden avseende ekonomi och krav från myndigheter. En summering av bästa teknik som används idag i Sverige visar på betydligt lägre nivåer för tillkommande produktion och användning av biogas, ända ner mot cirka 0,45 g CH4/kWh.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se