Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall. Metoder och verktyg för kontroll och säkerställande av kvalitet samt av att CSR-frågor beaktas

Sammanfattning: Mottagningskontrollen vid svenska anläggningar är god och anpassad till anläggningens behov. Kontrollen sker med hänsyn tagen till exempelvis vilket slags avfall det är fråga om och till vilket upptagningsområde det rör sig om. I synnerhet brukar nya kunder följas upp noggrant. Alla anläggningar gör okulär besiktning och flera kompletterar denna med att ta stickprover och låter göra plockanalyser.

Dessa slutsatser dras av en särskild projektgrupp med utgångspunkt från en enkät genomförd i april 2013. Innan import sker är det vanligt att viss kontakt tas med aktuella avfallsleverantörer för att få information om dessa men också för att informera om vilka kvalitetskrav man ställer. Till exempel vilken maximal storlek och sammansättning som godtas.

De flesta förbränningsanläggningar som tar emot importerat avfall kontrollerar detta vid mottagningen i anläggningen på samma sätt som man gör med inhemskt avfall. Några utför en del kontroller längs avfallskedjan exempelvis i lastningshamn.
Vad gäller risker i leverantörskedjan, som till exempel att det kommer med oönskade fraktioner i det avfall som importeras, så anser projektgruppen att riskerna är små med den avfallshantering som idag sker i de flesta europeiska länder. Men även om risken är liten att exempelvis oönskade komponenter lastas på bil eller på fartyg, kan den ytterligare minimeras om mottagningskontrollen kompletteras med lämpliga kontrollåtgärder i exportlandet. Exempel på åtgärder som kan användas lämnas i denna rapports bilaga.

Projektet har också belyst hur frågor rörande samhällsansvar och affärsetik (CSR-frågor ”Corporate Social Responability”) kan beaktas och hur man kan agera för att minimera riskerna för oegentligheter.

Bilagda aktiviteter och åtgärdsförslag skall ses som en stomme som de enskilda anläggningarna kan ta in valda delar i sina kontrollsystem. Systemet kan givetvis byggas ut med ytterligare styrande dokument.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se