Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Ökad materialåtervinning – Vad är energiåtervinningens roll?

Sammanfattning: Energiåtervinning har en viktig roll för ökad materialåtervinning. Projektets fokus ligger på en beskrivning och diskussion om hur materialåtervinning och energiåtervinning samverkar med varandra i arbetet med att nå en resurseffektiv avfallshantering.

Samhällets övergripande mål är att avfallsmängderna ska krympa och återvinning av material ska öka. Avfall Sveriges vision ”det finns inget avfall” och målsättning om en ständig rörelse uppåt i avfallshierarkin och att bryta sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt är ett tydligt uttryck för detta synsätt. Frågan om vilken roll energiåtervinning (förbränning) spelar i en sådan kontext är intressant. Inte sällan framskymtar uppfattningen att energiåtervinning motverkar ökad materialåtervinning. I själva verket är det tvärtom.

Sammanfattningsvis kan konstateras att

  • med energiåtervinningens hjälp kan de brännbara rester som uppstår i själva materialåtervinningsprocessen tas tillvara och bidra till ökad resurshushållning genom produktion av el och fjärrvärme och som ersätter andra bränslen
  • återvinningsbart avfall som på grund av insamlingssystemets utformning och medborgarnas beteende av olika skäl inte sorterats ut, kan i stället tas om hand i det brännbara avfallet,
  • återvunna produkter som inte längre kan återvinnas som material, eftersom kvalitén försämrats så att fortsatt materialåtervinning inte längre är möjlig, kan tas om hand på samma sätt,
  • värdefulla metaller, som inte fångats i insamlingssystemet, kan tas till vara för materialåtervinning ur den aska och slagg som uppstår vid förbränningsprocessen.
  • avfallet fortfarande och för lång tid innehåller ämnen och material som behöver destrueras, som inte bör återföras i kretsloppet genom fortsatt materialåtervinning. Det sker på ett säkert sätt i förbränningsprocessen.
  • Slutligen är energiåtervinning nödvändigt för att upprätthålla det deponiförbud som sedan mer än tio år gäller i Sverige.

Denna rapport pekar på de samband som finns inom avfallshanteringen i stort och bidrar därmed till ökad kunskap.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se