Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – fas II

Sammanfattning: Ur ett statistiskt perspektiv är isolerad flödeskammare enligt EPA, vindtunnel enligt VDI- och referensmetoden (sluten kammare) likvärdiga för mätning av metanemissioner eftersom inga säkra skillnader kan visas. I absoluta värden var dock de uppmätta emissionerna från de öppna kamrarna cirka dubbelt så höga som med referensmetoden. Ur en praktisk och ekonomisk synvinkel är VDI-metoden att föredra vid fältmätningar jämfört med EPA-metoden eftersom den upplevs som mer robust och inte kräver tillgång till gasflaska och massflödesregulator.

Vid bestämning av utsläpp från biogasanläggningar saknas idag standardiserade metoder och tillvägagångssätt för att bestämma utsläppen från öppna kärl/cisterner eller från andra öppna ytor. Exempel på sådana utsläppskällor är:

Öppna eller delvis öppna rötrestlager

Slamlager efter avvattning (öppna ytor eller containrar)

Bräddning mellan rötkammare

Enkla och robusta mätmetoder för denna typ av utsläppspunkter behöver tas fram för att förbättra möjligheterna att bestämma metanutsläpp från alla typer av anläggningar på ett jämförbart och trovärdigt sätt.

Syftet med projektet har varit att beskriva standardiserade tillvägagångssätt och metoder för bestämning av metanemissioner från utsläppskällor som inte går att bestämma med traditionell mätteknik (halt och flöde). Metoderna skulle också värderas med avseende på noggrannhet, tillämpbarhet och kostnader. I en första fas har ett antal mätmetoder identifierats och värderats utifrån litteraturstudier och intervjuer (Holmgren, Willén & Rodhe, 2011).

Vid Kungsängens gård i Uppsala fanns mellan september 2011 och september 2012 en pilotanläggning med slamlager som bestod av 12 stycken slamlager med 1,6 meters diameter där ett antal olika avvattnade rötslam lagrades. Tre metoder för att bestämma metanutsläppen från slamlager utvärderades och jämfördes med en referensmetod, så kallad sluten kammare, som tillämpas i pilotanläggningen. Metoderna som utvärderades var så kallade öppna kammare av två modeller samt en passiv provtagningshuv:

Isolerad flödeskammare (Isolation Flux Chamber) enligt EPA (Environmental Protection Agency, USA)

Vindtunnel enligt VDI (Verein Deutscher Ingenieure, Tyskland)

Passiv provtagningshuv enligt biofiltermetodik

Referensmetod (sluten kammare)

Den passiva huven utgick efter första försöket eftersom det visade sig vara mycket svårt att mäta de låga lufthastigheterna i röret, samt att vindens påverkan var stor. Resultaten visar att provtagningen måste pågå under minst 30 minuter för att ge rättvisande värden med såväl EPA- som VDI-metoden. Det visade sig även att innan mätsekvensen inleds bör det avvaktas ca 60 minuter med normal drift för att ventilera bort effekten av att slammet rörts upp efter applicering av huven.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se