Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Verifiering av gällande BREF-dokument om avfallsbe-handling – Rapport ”Referensdokument om BAT för avfallsbehandlingsindustrin”

Sammanfattning: Referensdokumentet (BREF) om avfallsbehandlingsindustrin har ett brett anslag med 130 BAT-slutsatser. Genom industriutsläppsdirektivet gäller att BAT-slutsatser i referensdokument av EU-kommissionens ska omvandlas till rättsligt bindande slutsatser s.k. BATC och ligga till grund för tillståndsprövningen. Detta arbete inleds nästa år för det aktuella referensdokumentet.

I svensk lagstiftning finns föreskrifter som motsvarar kanske en tredjedel av BAT-slutsatserna för avfallsbehandlingsindustrin och föreskrifterna återfinns i miljöbalkens hänsynsregler om kunskap och lokalisering av verksamheten, egenkontrollförordningen i fråga om verksamhetsutövarens kontroll samt avfallsförordningen. Härjämte finns ytterligare föreskrifter som Naturvårdsverket meddelat som motsvarar vissa BAT-slutsatser om mätning och kontroll. Vissa föreskrifter som i dag finns om förbränning av avfall och deponering av avfall går igen som BAT-slutsatser i referensdokumentet till exempel när det gäller mottagning av avfall.

Den svenska prövningsordningen är i mindre utsträckning inriktad på att föreskriva vad som utgör BAT, utan lämnar verksamhetsutövaren stort utrymme att själv välja tekniska metoder så länge som det kan ske utan att den valda metoden kan anses mer skadlig för omgivningen än andra tänkbara metoder. I tillståndsansökan är det främst den tekniska beskrivningen som innehåller en beskrivning av vilka BAT- metoder som avses användas. Den tekniska beskrivningen omfattas av tillståndsbeslutet genom det allmänna villkoret. Det är inte osannolikt att kommande föreskrifter om BAT-slutsatser tvingar sökanden att redovisa en mer omfattande teknisk beskrivning i sin tillståndsansökan än i dag för att visa hur han avser möta BATC. Också prövningsprocessen kan bli mer omfattande än i dag, beroende på hur tillståndsmyndigheten väljer att inrikta sin prövning, och om regeringens föreskrifter kommer att innehålla bestämmelser om prövningsordningen.

BAT-slutsatser med utsläppsvärden i form av begränsningsvärden finns i det aktuella referensdokumentet i fråga om utsläpp av flyktiga organiska föreningar till luft, utsläpp av syreförbrukande ämnen och tungmetaller till vatten, minskning av utsläpp av lukt, ammoniak, kväveoxid och kvicksilver från biologisk behandling samt utsläpp av avloppsvatten efter regenerering av spillolja såvitt avser kolväten och fenoler. De värden som ska innehållas uttrycks i BAT-slutsatserna inte med samma referensvärden som i svenska tillståndsbeslut åtminstone inte när det gäller utsläpp av avloppsvatten som innehåller tungmetaller och andra förorenade ämnen. Detta, och BAT-slutsatser som avser mer specifika tekniska behandlingsmetoder som sällan prövas av svenska tillståndsmyndigheter, bör granskas vidare av teknisk expertis. Det är att notera att det hittills beslutade referensdokumentet med rättsligt bindande slutsatser, BATC, visar att BATC normalt inte är låsta till enbart en metod utan att alternativa metoder kan väljas liksom kombinationer av metoder, något som blir aktuellt också enligt detta referensdokument. Därmed torde inga mer drastiska förändringar för svensk avfallsindustri vara att påräkna på grund av BAT-slutsatser för avfallsindustrin.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!