Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Kommunalt huvudmannaskap för sopsug. Utredning av organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för kommunalt huvudmannaskap för sopsug

Sammanfattning: Hur projektering, upphandling, ägande och drift organiseras beror på hur kommunen i övrigt är organiserad. Det är lämpligt, men inte nödvändigt, att den som ska äga anläggningen även projekterar och ansvarar för upphandling.  Drift kan överlåtas till annan kommunal eller privat aktör. Oavsett hur driften organiseras är det viktigt att vid upphandlingen av sopsugsanläggningen säkerställa att leverantören överlämnar drift-, underhålls- och serviceinstruktioner för anläggningen samt att vid behov har utbildning för kommande driftpersonal.

Dagens moderna stadsbyggnad lyfter i allt större utsträckning fram hållbarhetsfrågor som minskade transporter, arbets- och boendemiljö, tät och effektiv bebyggelse samt minskning av klimatpåverkan. Ett flertal kommuner i landet har, för att bemöta de ovanstående utmaningarna, konstaterat att det i vissa fall finns fördelar med att samla in sitt avfall via automatiserade sopsugsystem. Det planeras och byggs ett antal sopsuganläggningar i såväl befintlig som ny bebyggelse. Ett samlat grepp om planering, byggnation och drift av sopsugsystem efterfrågas av bland andra byggherrar. Kommunen anses av dessa som en naturlig huvudman för ett system som betraktas som övergripande och av allmännyttig karaktär.

Flera kommuner har utrett hur ett kommunalt huvudmannaskap kan genomföras, vilket resulterat i olika slutsatser i olika kommuner. Någon samlad bild av de erfarenheter som gjorts finns dock inte tillgänglig. Denna rapport har därför försökt att samla in och sammanfatta den information som finns framtagen av olika aktörer för att på så sätt få en överblick av kunskapsläget samt få möjlighet att mer i detalj fokusera på de områden där kunskap saknas. Rapporten tar upp tre typexempel: större nyexploatering, mindre nyexploatering i befintligt område samt införande i befintlig bebyggelse.

Inom ramen för kommunens bemyndigande enligt miljöbalken bör det vara möjligt att i renhållningsordningen kunna föreskriva att vid nybyggnation av bostadsområden ska sopsugsystem användas om sådan tillhandahålls av kommunen.

I befintlig bebyggelse bör det genomföras en utredning av områdets lämplighet för sopsug med kommunalt huvudmannaskap där konsekvenserna av införandet analyseras - såväl praktiska som ekonomiska. Jämförelse bör göras med de alternativ som står till buds för att uppnå en avfallshantering med tillfredsställande arbetsmiljö. Alla för-, respektive nackdelar för det allmänna såväl som den enskilde fastighetsägaren bör redovisas och kvantifieras så långt som möjligt.

Medlemmar kan ladda ner rapporten från medlemssidan efter att ha loggat in. För inloggningsuppgifter, kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Beställ rapport

Avfall Sveriges rapporter kan inte laddas ner kostnadsfritt av icke medlemmar. För att beställa en rapport skicka mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se så skickar vi rapporten som pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck. Vill du bli medlem? Här finns information och intresseanmälan

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!